[object Object]

Cardano is a decentralized public blockchain evolved out of a scientific philosophy and a research-first driven approach. It uses Ouroboros, the first provably secure proof of stake algorithm. We are excited to support a project that is taking a scientifically rigorous approach to blockchain development.

ཡང་ཡང་བཏོན་པའི་་དྲི་བ་ཁག

ང་ཚོའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་དྲི་བ་ཁག་གཆིག་གི་ལན་འདིར་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་དྲི་བ་འཕར་མ་ཡོད་ན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།

contact

ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་བྱོས།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་མ་འཇོག་བྱ་སྟངས་དང་ཚབ་བསྐོའི་ཞབས་ཞུ་ཁག་གི་ཐོག་དོགས་འདྲི་ཡོད་ན་ཐེ་ཚོམ་གང་ཡང་མེད་པའི་ལམ་ནས་ང་ཚོར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས། ང་ཚོས་དགའ་སྤོབསཆེན་པོའི་ངང་ནས་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་སྣོད་བཅུད་མ་ལག་གསར་པ་འདི་བརྒྱུད་ཚོགས་སྡེའི་ལས་བྱེད་མངགས་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་དོགས་འདྲི་སེལ་ཐབས་བྱ་ངེས་ཡིན།

འབྲེལ་བ་བྱོས།