logo

Celo ཡི་ཚད་འཛིན་རྟོག་ཞིབ་པ།

རེ་ལྟོས་ལེགས་སྐྱེས་ཀྱི་ཚད་གཞི།
0% – 6%
ལྷན་ཚོགས།
0%
ཚབ་བསྐོ་བའི་ཁ་བྱང་།
0x4D5A51039ea45063D4b665B21755db20A738DaDc
[object Object]

Celoནི་དངུལ་སྨར་སྤྲོད་གཏོང་གི་སྟབས་བདེའི་ལས་གཞི་དང་། ཚོགས་ཆུང་ཕན་ཚན་དབར་དངུལ་གཡར་གཏོང་། གཞི་རྒྱ་ཆུང་ངུའི་མཉམ་ལས་ཀྱི་འགན་བཅོལ། དེ་བཞིན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཅ་དངོས་དང་དངུལ་ཁུག་བཅས་ཚུད་པའི་ནུས་ལྡན་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཡོངས་གྲགས་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་སྟེགས་བུ་ཞིག་ཡིན།

ཡང་ཡང་བཏོན་པའི་་དྲི་བ་ཁག

ང་ཚོའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་དྲི་བ་ཁག་གཆིག་གི་ལན་འདིར་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་དྲི་བ་འཕར་མ་ཡོད་ན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།

contact

ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་བྱོས།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་མ་འཇོག་བྱ་སྟངས་དང་ཚབ་བསྐོའི་ཞབས་ཞུ་ཁག་གི་ཐོག་དོགས་འདྲི་ཡོད་ན་ཐེ་ཚོམ་གང་ཡང་མེད་པའི་ལམ་ནས་ང་ཚོར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས། ང་ཚོས་དགའ་སྤོབསཆེན་པོའི་ངང་ནས་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་སྣོད་བཅུད་མ་ལག་གསར་པ་འདི་བརྒྱུད་ཚོགས་སྡེའི་ལས་བྱེད་མངགས་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་དོགས་འདྲི་སེལ་ཐབས་བྱ་ངེས་ཡིན།

འབྲེལ་བ་བྱོས།