logo

མ་སྦྲེལ་མཐུད་མཚམས་ཀྱི་རྩེས་ཁྲ།

དྲ་མཐུད་བཀོལ་སྤྱོད་པའི་རྩིས་ཁྲ།
stake.fish
[object Object]

མ་སྦྲེལ་གྱིས་དབུས་བྲལ་གྱི་དྲ་ལམ་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་དོན་དངོས་ཀྱི་དན་གྲངས་རྣམས་སྤྱོད་བདེའི་ཆོད་གན་ལ་ངོས་སྦྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་སྤྱོད་བདེའི་གོད་གན་ལ་ཡིད་རྟོན་འཕེར་ངེས་དང་། འཕྱུགས་མེད་ཀྱི་དན་གྲངས་མཁོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུར་སྤྲོ་སེམས་སྐྱེད་བཞིན་ཡོད།

ཡང་ཡང་བཏོན་པའི་་དྲི་བ་ཁག

ང་ཚོའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་དྲི་བ་ཁག་གཆིག་གི་ལན་འདིར་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་དྲི་བ་འཕར་མ་ཡོད་ན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།

contact

ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་བྱོས།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་མ་འཇོག་བྱ་སྟངས་དང་ཚབ་བསྐོའི་ཞབས་ཞུ་ཁག་གི་ཐོག་དོགས་འདྲི་ཡོད་ན་ཐེ་ཚོམ་གང་ཡང་མེད་པའི་ལམ་ནས་ང་ཚོར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས། ང་ཚོས་དགའ་སྤོབསཆེན་པོའི་ངང་ནས་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་སྣོད་བཅུད་མ་ལག་གསར་པ་འདི་བརྒྱུད་ཚོགས་སྡེའི་ལས་བྱེད་མངགས་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་དོགས་འདྲི་སེལ་ཐབས་བྱ་ངེས་ཡིན།

འབྲེལ་བ་བྱོས།