སྤྱིར་བཏང་གི་དྲི་བ་ཁག

ང་ཚོས་ངི་ལྟར་བྱས་ན་ཁྱེད་ལ་རོགས་རམ་དང་ཞབས་ཞུ་གང་མགྱོགས་བསྒྲུབ་ཐུབ་མིན་ཐད་ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཤོད་རོགས། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོར་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ <mail>[email protected]</mail> བརྒྱུད་ནས་ཀྱང་འབྲེལ་བྱས་ཆོག ཡང་ན་ང་ཚོར་གཤམ་དུ་འཕྲིན་ཐུང་བསྐུར་ཀྱང་ཆོག

ཆེད་ལས་ཀྱི་གནད་དོན།

དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་སོང་ངམ། ང་ཚོར་ཤོད་དང་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་ཐང་ཀར་སེལ་ཐབས་བྱས་ཆོག

ང་ཚོ་དང་མཉམ་ལས་བྱོས།

དྲ་ལམ་བདེ་འཇགས་དང་། མ་འཇོག་བྱས་ཏེ་ལེགས་གསོལ་གསོག་སྒྲུབ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མི་མང་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ང་ཚོ་དང་མཉམ་ལས་བྱོས། ང་ཚོ་ནི་མ་འཇོག་བྱ་འདོད་ཡོད་མཁན་གྱི་མི་དང་མཉམ་ལས་བྱ་འདོད་ཡོད།

ང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱོས།

ཁྱེད་ལ་ང་ཚོའི་ཐོན་རྫས་དང་ཞབས་ཞུའི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་ལམ་བསམ་འཆར་གང་ཡོད་པ་རྣམས་ཤོད་རོགས།

ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་མཐུད།

ཁྱེད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གསལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ང་ཚོར་བསྐུར་ཏེ་ལས་གནས་གང་གི་ཐོག་ལས་ཀ་བྱ་འདོད་ཡོད་མེད་ཤོད་རོགས། རུ་ཁག་འདིར་ཞུགས།

ང་ཚོའི་སྐོར།

ང་ཚོ་ནི་མ་སྦྲེལ་གྱི་ལས་འཆར་རྣམས་ཀྱི་མ་འཇོག་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། ང་ཚོའི་ལས་གཞིར་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་དྲ་ལམ་བདེ་འཇགས་ཡོང་བ་བྱས་ཏེ་ལེགས་གསོལ་གསོགས། ང་ཚོས་མ་འཇོག་བྱེད་སྟངས་ཤེས་ཀྱོ་ཡོད།


གང་ཞིག་ཤེས་ཐབས་བྱ་རྒྱུར་སྒུག་བཞིན་ཡོད་དམ།

ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་སའི་<url>དྲ་ལམ་</url>རྣམས་འཚོལ་བཤེར་བྱོས། ང་ཚོའི་ཀམ་པ་ཎི་ཡི་<url2>རིན་ཐང་</url2> ལ་ལྟོས། ང་ཚོའི་<url3>རུ་ཁག</url3>ཤེས་ཐབས་བྱོས།

Data Subject Access Requests

For DSAR, please use this <url>form</url>.