logo

འབྲེལ་བ་བྱོས།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་མ་འཇོག་བྱ་སྟངས་དང་ཚབ་བསྐོའི་ཞབས་ཞུ་ཁག་གི་ཐོག་དོགས་འདྲི་ཡོད་ན་ཐེ་ཚོམ་གང་ཡང་མེད་པའི་ལམ་ནས་ང་ཚོར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས། ང་ཚོས་དགའ་སྤྲོ་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་སྣོད་བཅུད་མ་ལག་གསར་པ་འདི་བརྒྱུད་ཚོགས་སྡེའི་ལས་བྱེད་མངགས་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་དོགས་འདྲི་སེལ་ཐབས་བྱ་ངེས་ཡིན།

སྤྱིར་བཏང་གི་དྲི་བ་ཁག

ང་ཚོས་ངི་ལྟར་བྱས་ན་ཁྱེད་ལ་རོགས་རམ་དང་ཞབས་ཞུ་གང་མགྱོགས་བསྒྲུབ་ཐུབ་མིན་ཐད་ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཤོད་རོགས། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོར་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ [email protected] བརྒྱུད་ནས་ཀྱང་འབྲེལ་བྱས་ཆོག ཡང་ན་ང་ཚོར་གཤམ་དུ་འཕྲིན་ཐུང་བསྐུར་ཀྱང་ཆོག

ཆེད་ལས་ཀྱི་གནད་དོན།

དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་སོང་ངམ། ང་ཚོར་ཤོད་དང་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་ཐད་ཀར་སེལ་ཐབས་བྱས་ཆོག

ང་ཚོ་དང་མཉམ་ལས་བྱོས།

དྲ་ལམ་བདེ་འཇགས་དང་། མ་འཇོག་བྱས་ཏེ་ལེགས་གསོལ་གསོག་སྒྲུབ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མི་མང་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ང་ཚོ་དང་མཉམ་ལས་བྱོས། ང་ཚོ་ནི་མ་འཇོག་བྱ་འདོད་ཡོད་མཁན་གྱི་མི་དང་མཉམ་ལས་བྱ་འདོད་ཡོད།

ང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱོས།

ཁྱེད་ལ་ང་ཚོའི་ཐོན་རྫས་དང་ཞབས་ཞུའི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་ལམ་བསམ་འཆར་གང་ཡོད་པ་རྣམས་ཤོད་རོགས།

ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་མཐུད།

ཁྱེད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གསལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ང་ཚོར་བསྐུར་ཏེ་ལས་གནས་གང་གི་ཐོག་ལས་ཀ་བྱ་འདོད་ཡོད་མེད་ཤོད་རོགས། རུ་ཁག་འདིར་ཞུགས།

ང་ཚོའི་རྗེས་སུ་འབྲོངས།

ང་ཚོའི་འབྲེལ་གཏུག་གཉེན་ཆས་ཀྱི་འཕྲིན་ལམ་དུ་མྱུལ་ཏེ་ stakefish དང་Proof of Stakeཐད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གསར་ཤོས་རྣམས་ལ་གཟིགས།

ཆགས་ཡུལ།

ང་ཚོ་ནི་ཚོགས་མི་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་འགྲེམས་འཇོག་བྱས་ཡོད་པའི་རུ་ཁག་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། ང་ཚོས་གོ་ལའི་དུས་ཚོད་མི་འདྲ་བ་ཚང་མར་ཡ་ལན་བྱེད་ཐུབ།

timezone map

ང་ཚོའི་སྐོར།

ང་ཚོ་ནི་མ་སྦྲེལ་གྱི་ལས་འཆར་རྣམས་ཀྱི་མ་འཇོག་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། ང་ཚོའི་ལས་གཞིར་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་དྲ་ལམ་བདེ་འཇགས་ཡོང་བ་བྱས་ཏེ་ལེགས་གསོལ་གསོགས། ང་ཚོས་མ་འཇོག་བྱེད་སྟངས་ཤེས་ཀྱོ་ཡོད།

GALLERY_DISCUSSING_PROJECTS

གང་ཞིག་ཤེས་ཐབས་བྱ་རྒྱུར་སྒུག་བཞིན་ཡོད་དམ།

ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་སའི་དྲ་ལམ་རྣམས་འཚོལ་བཤེར་བྱོས། ང་ཚོའི་ཀམ་པ་ཎི་ཡི་རིན་ཐང་ ལ་ལྟོས། ང་ཚོའི་རུ་ཁགཤེས་ཐབས་བྱོས།

བརྡ་འཕྲིན་སྤྱོད་ཆོག་ཞུ་ཡིག

DSAR ཡི་ཆེད་དུ་ འགེང་ཤོག་ འདི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་རོགས།