logo

Kusama ཡི་ཚད་འཛིན་རྟོག་ཞིབ།

རེ་ལྟོས་ལེགས་སྐྱེས་ཀྱི་ཚད་གཞི།
0% – 20%
ལྷན་ཚོགས།
10%
སྤྲོད་གཏོང་བསྐྱར་ཟློས་བྱ་ཚད།
དུས་རབས་ཡོད་ཚད་ (~6 ཆུ་ཚོད་)
ཚབ་བསྐོ་བའི་ཁ་བྱང་།
GXaUd6gyCaEoBVzXnkLVGneCF3idnLNtNZs5RHTugb9dCpY
[object Object]

Kusama ནི་རྩིས་ཞིབ་དང་དྭངས་བཟོ་མ་བྱས་པའི་ Polkadot ཡི་འགྲེམས་སྤེལ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་ Kusama ཡི་ཐོག་ཏུ་ཚོགས་སྡེའི་ཚོད་ལྟར་བལྟ་རྒྱུར་རེ་སྒུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཚད་འཛིན་རྟོག་ཞིབ་ལག་བསྟར་སྐབས་ང་ཚོས་ Kusama དང་ལྷན་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱ་ཆེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཁག་ཀྱང་འཚོལ་ཞིབ་བྱ་ངེས།

ཡང་ཡང་བཏོན་པའི་་དྲི་བ་ཁག

ང་ཚོའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་དྲི་བ་ཁག་གཆིག་གི་ལན་འདིར་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་དྲི་བ་འཕར་མ་ཡོད་ན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།

contact

ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་བྱོས།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་མ་འཇོག་བྱ་སྟངས་དང་ཚབ་བསྐོའི་ཞབས་ཞུ་ཁག་གི་ཐོག་དོགས་འདྲི་ཡོད་ན་ཐེ་ཚོམ་གང་ཡང་མེད་པའི་ལམ་ནས་ང་ཚོར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས། ང་ཚོས་དགའ་སྤོབསཆེན་པོའི་ངང་ནས་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་སྣོད་བཅུད་མ་ལག་གསར་པ་འདི་བརྒྱུད་ཚོགས་སྡེའི་ལས་བྱེད་མངགས་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་དོགས་འདྲི་སེལ་ཐབས་བྱ་ངེས་ཡིན།

འབྲེལ་བ་བྱོས།