We know
staking.

Ethereum 2.0 Non-Custodial Staking
Ethereum ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ
ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠬᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ 0.1 ETH ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢ᠃

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠪᠢᠳᠡ blockchain ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ

ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠴᠡᠭ ᠦᠳ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠢ ᠸᠠᠯᠢᠳᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ blockchain ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠭ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

networks

ᠲᠥᠰᠥᠯ

ᠮ ᠤ ᠤᠫᠷᠠᠪᠠᠯᠠᠧᠮ ᠸᠠᠯᠢᠳᠠᠲ᠋ᠣᠷᠠᠮᠢ ᠫᠣ ᠡᠲ᠋ᠢᠮ ᠫᠷᠣᠶᠧᠺᠲ᠋ᠠᠮ᠃ ᠴᠲ᠋ᠣᠪ ᠤ ᠫᠣᠮᠣᠴᠢ ᠷᠠᠽᠠᠪᠢᠲᠡᠶᠤ ᠡᠲᠡᠬ ᠰᠧᠲ᠋ᠧᠢ ᠢ ᠵᠠᠷᠠᠪᠣᠲ᠋ᠠᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠬᠢᠨ ᠢ ᠨ᠎ᠠᠷᠠᠳ᠋ ᠍ ᠤ᠂ ᠸᠯᠠᠳᠧᠯᠼ ᠤ ᠲᠣᠺᠧᠨᠠᠪ ᠮᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠰᠦ᠋ᠱᠧᠰᠲ᠋ᠸᠯᠢᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠬᠢᠨ ᠢ ᠴᠧᠷᠧᠽ ᠨᠠᠰᠤ᠃ ᠫᠷᠢᠰᠣᠡᠳ᠋ᠨᠢᠲ᠋ᠧᠰᠢ ᠺ ᠰᠲ᠋ᠧᠬᠢᠨ ᠢ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠧ ᠰᠧᠭᠣᠳ᠋ᠨᠢ ᠰ ᠫᠣᠮᠣᠱᠡᠶᠤ stake.fish!

grantfish
grantfish
ᠲᠡᠳᠬᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ 99 ᠬᠤᠪ ᠢ ᠺᠣᠰᠮᠠᠰ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠪᠤᠴᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠡᠷᠡᠢ!

ᠪᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

ᠮ ᠤ ᠤᠫᠷᠠᠪᠠᠯᠠᠧᠮ ᠸᠠᠯᠢᠳᠠᠲ᠋ᠣᠷᠠᠮᠢ ᠫᠣ ᠡᠲ᠋ᠢᠮ ᠫᠷᠣᠶᠧᠺᠲ᠋ᠠᠮ᠃ ᠴᠲ᠋ᠣᠪ ᠤ ᠫᠣᠮᠣᠴᠢ ᠷᠠᠽᠠᠪᠢᠲᠡᠶᠤ ᠡᠲᠡᠬ ᠰᠧᠲ᠋ᠧᠢ ᠢ ᠵᠠᠷᠠᠪᠣᠲ᠋ᠠᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠬᠢᠨ ᠢ ᠨ᠎ᠠᠷᠠᠳ᠋ ᠍ ᠤ᠂ ᠸᠯᠠᠳᠧᠯᠼ ᠤ ᠲᠣᠺᠧᠨᠠᠪ ᠮᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠰᠦ᠋ᠱᠧᠰᠲ᠋ᠸᠯᠢᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠬᠢᠨ ᠢ ᠴᠧᠷᠧᠽ ᠨᠠᠰᠤ᠃ ᠫᠷᠢᠰᠣᠡᠳ᠋ᠨᠢᠲ᠋ᠧᠰᠢ ᠺ ᠰᠲ᠋ᠧᠬᠢᠨ ᠢ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠧ ᠰᠧᠭᠣᠳ᠋ᠨᠢ ᠰ ᠫᠣᠮᠣᠱᠡᠶᠤ stake.fish!

Ethereum
Ethereum
ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
1% – 20%
Polkadot
Polkadot
ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
0% – 20%
Cosmos
Cosmos
Blockchain ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠲ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
7% – 20%
Tezos
Tezos
ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
6% – 10%
Cardano
Cardano
ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠹᠢᠯᠣᠰᠣᠹᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
3% – 12%
Solana
Solana
ᠪᠯᠣᠺᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
10% - 20%
ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭᠲᠦ
ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭᠲᠦ
Ethereum ᠍ ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠲᠡᠢ ᠪᠯᠣᠺᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ ᠪᠠ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
9% - 20%
Kusama
Kusama
Polkadot ᠡᠷᠲᠡ᠂ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
0% – 20%
Graph
Graph
ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ API
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
3% – 5%
NEAR Protocol
NEAR Protocol
Sharded, developer-friendly, public Proof of Stake blockchain
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
5% – 20%
Flow
Flow
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦᠳ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
6% – 13%
Kava
Kava
ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠷᠢᠫᠲ᠋ᠣᠭᠷᠠᠹᠢ ᠶᠢᠨ DeFi ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
7% – 15%
Band Protocol
Band Protocol
ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠣᠷᠠᠺ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
7% – 20%
Edgeware
Edgeware
ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ blockchain
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
0% – 20%
Oasis Labs
Oasis Labs
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠰᠠᠩᠬᠦᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
2% – 20%
IRIS Network
IRIS Network
Cosmos ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
7% – 20%
CasperLabs
CasperLabs
ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ blockchain ᠪᠠ CBC Proof of Stake ᠍ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
10% – 20%
xDai
xDai
ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠯᠣᠺ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
12% – 18%
Persistence
Persistence
ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
44% – 88%
Sentinel
Sentinel
ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ VPN ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
50% – 80%
ᠣᠰᠮᠠᠰ
ᠣᠰᠮᠠᠰ
ᠭᠢᠨᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
75% – 105%
ᠮᠢᠨ᠎ᠠ
ᠮᠢᠨ᠎ᠠ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠪᠠ ᠺᠷᠢᠫᠲ᠋ᠣ ᠸᠠᠯᠦᠲ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠬᠤᠪ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
12% – 24%
Moonriver
Moonriver
A community-led, fully Ethereum-compatible Parachain on Kusama
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
0% – 10%

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ

ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠺᠧᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ stake.fish ᠍ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ!

Chainlink
Chainlink
ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ Oracle
Node operator
Algorand
Algorand
ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠯᠣᠺᠴᠢᠯᠠᠨ
Node operator
Storj
Storj
ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
Node operator
Centrifuge Chain
Centrifuge Chain
ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠ
Node operator

ᠤᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠭ ᠦᠳ ᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ᠃

NuCypher
NuCypher
ᠠᠫᠫᠯᠢᠺᠶ᠎ᠡᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ
Skale
Skale
DApps ᠍ ᠳᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
Harmony
Harmony
ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠯᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ
Elrond
Elrond
ᠮᠠᠰᠱᠲᠠᠪ ᠲᠠᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ
Audius
Audius
ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠳᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ
Celo
Celo
ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠢᠵᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ

ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ

ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠯᠣᠺᠴᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠨᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠯᠣᠺ ᠤᠳ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠣᠨᠯᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ 24/7 ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠤᠨᠲᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

distributed

ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ! ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ ᠤ 24 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ stake.fish ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

devoted

ᠴᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯᠲᠡᠨ

ᠪᠢᠳᠡ ᠺᠷᠢᠫᠲ᠋ᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠰᠰᠧᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ. Proof of Stake blockchains ᠍ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠢᠵᠢᠯ ᠲᠥᠰᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠯᠣᠺᠴᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

secure

ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ

ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠰᠣᠬᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠺᠣᠨᠰᠧᠷᠠᠸᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠳᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠺᠷᠢᠰ 18 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠬᠢᠲ᠋ᠧᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃


ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋

ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠪᠯᠣᠺᠴᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠍ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠷᠠᠢ!

ᠪᠠᠭ

ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ PoS ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ!

Chun Wang
Chun Wang
Chun Wang
ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ
Jun Soo (JK) Kim
Jun Soo (JK) Kim
Jun Soo (JK) Kim
ᠰᠲᠷᠠᠲ᠋ᠧᠭᠢ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ
Dasom Song
Dasom Song
Dasom Song
ᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ
Julia Grebenshchikova
Julia Grebenshchikova
Julia Grebenshchikova
Front-End ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ
Cristian (Kris) Lucera
Cristian (Kris) Lucera
Cristian (Kris) Lucera
ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
Maayan Kim
Maayan Kim
Maayan Kim
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ
Katanna Lee McRae
Katanna Lee McRae
Katanna Lee McRae
ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
Andrea Di Michele
Andrea Di Michele
Andrea Di Michele
Full-Stack ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ
Diana Kim
Diana Kim
Diana Kim
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠠᠳᠮᠢᠨᠢᠰᠲᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷ
contact

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠪᠣᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠢ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠡᠰᠦᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ

ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠴᠠᠭ ᠠᠯᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ!