Cosmos GoZ

Tamagotchi
Zone

Tamagotchi ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠤ WiZ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ Akihiro Yokoi᠂ Aki Maita ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠵᠢᠲ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ
ᠴᠡᠪᠡᠷ
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠤᠭᠣᠲᠴᠢᠳ

ᠡᠨᠳᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠲᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠤᠭᠣᠲᠴᠢᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠮᠤᠭᠣᠲᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ!

ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠤᠭᠣᠲᠴᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠ ᠳ᠋ᠠ! ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠮᠤᠭᠣᠲᠴᠢ ᠺᠣᠰᠮᠠᠰ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠨᠢ ᠺᠣᠰᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. ᠲᠠᠮᠤᠭᠣᠲᠴᠢ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠮᠤᠭᠣᠲᠴᠢᠳ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠢᠨᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠰᠴᠢ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ!

01Instructions
Cosmos IBC ᠷᠧᠯᠧ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠡᠨᠳᠡ᠃ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠡᠨᠡ ᠺᠣᠮᠠᠨᠳ ᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ
ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
rly cfg init
02Instructions
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠮᠫᠤᠷᠲᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠲᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ json ᠹᠠᠶᠢᠯ ᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃
ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
rly ch add -f tamagotchi.json
ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
rly lite init tamagotchi -f
ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
rly ch add -f tamagotchi-resources.json
ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
rly lite init tamagotchi-resources -f
03Instructions
ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ tamagotchi ᠭᠢᠨᠵᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ᠄
ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
rly keys add tamagotchi main
04Instructions
ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ tamagotchi-resource ᠭᠢᠨᠵᠢ᠄
ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
rly keys add tamagotchi-resources main
05Instructions
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠣᠷᠭᠣ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠢᠨᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ᠄
ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
rly testnets request tamagotchi --url http://tamagotchi.cosmos.fish:8001
ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
rly testnets request tamagotchi-resources
06Instructions
ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠢᠨᠵᠢᠨ ᠦ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃
ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
rly paths gen tamagotchi transfer tamagotchi-resources transfer tamagopath -f
ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
rly tx link tamagopath
07Instructions
ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ! ᠲᠠᠮᠤᠭᠣᠲᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠲᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠮᠤᠭᠣᠲᠴᠢ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠭ ᠷᠤ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠺᠣᠮᠮᠠᠨᠳ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠺᠧᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠄
ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
rly tx transfer tamagotchi-resources tamagotchi 1feed true YOUR_TAMAGOTCHI_ADDRES
08Instructions
ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
09Instructions
ᠲᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠮᠤᠭᠣᠲᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ!

FAQ

Cosmos ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠪᠦᠰᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠤ ᠪᠤᠢ?
The Cosmos Network ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠯᠣᠺᠴᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠯᠣᠺᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃
IBC ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠤ ᠪᠤᠢ?
IBC ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠯᠣᠺ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ. IBC ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠧᠰᠰᠧᠵ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ ᠶᠤᠮ᠃
GoZ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠤ ᠪᠤᠢ?
GoZ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ Game of Zones ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ. GoZ ᠨᠢ ᠤᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ IBC ᠍ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠺᠣᠰᠮᠠᠰ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
stakefish ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ?
ᠪᠢᠳᠡ blockchain ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠺᠣᠰᠮᠠᠰ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃
Tamagotchi ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠤ ᠪᠤᠢ?
The Tamagotchi ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠤ WiZ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠺᠢᠭᠢᠷᠣ ᠶᠣᠺᠣᠢ᠂ ᠪᠠᠨᠳᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠺᠢ ᠮᠠᠶᠢᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠵᠢᠲ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠮᠤᠭᠣᠲᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠣᠭᠣᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠸᠢᠷᠲᠤᠸᠠᠯ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠶᠤᠮ᠃
ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ?
ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠮᠤᠭᠣᠲᠴᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠣᠰᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠺᠣᠰᠮᠠᠰ ᠪᠯᠣᠺᠴᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ IBC ᠍ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠤᠷᠰᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠥᠰᠡ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠲᠠᠮᠤᠭᠣᠲᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠠᠮᠤᠭᠣᠲᠴᠢ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠢᠨᠵᠢᠨ ᠦ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ IBC ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠ IBC ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ!
ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠢ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ?
ᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠰᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠪᠥᠰᠡ ᠷᠦᠦ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠤᠭᠣᠲᠴᠢᠳ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠪᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠢ?
ᠲᠠ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ tamagotchi ᠪᠥᠰᠡ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠮᠤᠭᠣᠲᠴᠢ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠤᠭᠣᠲᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ!