ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ

ᠲᠠ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ

ᠯᠣᠭᠣ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ

ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠦᠳ

ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?

ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠷᠠᠢ
CC LicenseCC License BY

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ Creative Commons Attribution 4.0 International license.