ᠯᠣᠭᠣ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ Ethereum 2.0 ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠯᠣᠭᠣ

ᠯᠣᠭᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠷᠡᠩᠳᠡ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠯᠣᠭᠣ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠄ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠪᠠ ᠮᠣᠨᠣᠬᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ Monochrome ᠍ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠥᠩᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠹᠧᠢᠰ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠢᠽᠠᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠ ᠬᠥᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

stakefish

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_MAIN_COLORED

ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_MAIN_MONO

Monochrome ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_CENTERED_COLORED

ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠲᠥᠪ ᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_CENTERED_MONO

Monochrome ᠲᠥᠪ ᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_MARK_COLORED

ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠯᠣᠭᠣᠮᠠᠷᠺ

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_MARK_MONO

Monochrome ᠯᠣᠭᠣᠮᠠᠷᠺ

Ethereum 2.0 Staking Platform

RESOURCE_CENTER_LOGO_VERSION_MARK_COLORED

ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠯᠣᠭᠣᠮᠠᠷᠺ

Safe Zone

ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠯᠣᠭᠣ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠳᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠭᠷᠠᠹᠢᠺ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠯᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

RESOURCE_CENTER_LOGOS_SAFE_ZONE_TITLE

ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡ

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DOS_DARK_TITLE

ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ

ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠯᠣᠭᠣ ᠨᠢ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DOS_LIGHT_TITLE

ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠶᠢᠪᠤᠷ᠂ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DOS_HETERO_TITLE

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ

ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠯᠣᠭᠣ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠨᠡᠮᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DONTS_CHANGE

ᠹᠣᠨᠲ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠹᠣᠨᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DONTS_FLIP

Логоны хэсгүүдийг эргүүлэх

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DONTS_REPAINT

ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DONTS_BACKGROUND

ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DONTS_ALIGN

ᠯᠣᠭᠣ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

RESOURCE_CENTER_LOGOS_DONTS_SPELLING

ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ