ᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ

ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠯᠠᠶᠢᠳ᠋᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ

ᠰᠯᠠᠶᠢᠳ᠋ ᠍ ᠤᠳ

ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠰᠯᠠᠶᠢᠳ᠋᠃

Google Slides ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ
../../../static/slides-image-69199425a6283ce7eecc24a1649531ec.png

ᠳᠦᠷᠰᠦ

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ

ᠲᠣᠮᠣ ᠳᠦᠷᠰᠦ

balance

Balance

comparison

Comparison

history

History

market

Market

researchers

Researchers

revenue

Revenue

security

Security

trader

Trader

ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ

balance

Balance

box

Box

coin

Coin

comparison

Comparison

history

History

link

Link

market

Market

other

Other

researchers

Researchers

revenue

Revenue

security

Security

server

Server

user

User

wallet

Wallet