logo

Tezos ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ
6% – 10%
ᠺᠣᠮᠢᠰ
8%
ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ
ᠪᠯᠣᠺ ᠪᠦᠷ (~3 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋)
ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ 7 ᠮᠥᠴᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠳᠡᠳᠡᠭ (~ 21 ᠬᠣᠨᠣᠭ)
ᠪᠣᠭᠣᠳᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ
tz2FCNBrERXtaTtNX6iimR1UJ5JSDxvdHM93
delegator

ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ

ᠲᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ? ᠲᠠ ᠥᠨᠥ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ? ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠪᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ


Tezos ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ

ᠡᠨᠡᠬᠦ Tezos ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ XTZ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠩ

1,000
XTZ
  ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ
  $ 0.00
  ᠦᠨ᠎ᠡ XTZ
  0.00
  ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
  7.06%
  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ
  0.193 XTZ
  $ 0.00

  ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠺᠣᠮᠢᠰ
  0 XTZ
  $ 0.00
  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ
  5.879 XTZ
  $ 0.00

  ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠺᠣᠮᠢᠰ
  0.005 XTZ
  $ 0.00
  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ
  70.544 XTZ
  $ 0.00

  ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠺᠣᠮᠢᠰ
  0.056 XTZ
  $ 0.00

  ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ

  ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠃

  ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ
  XTZ Price $0.00

  0.00

  70.544 XTZ
  Bullish-ᠦᠨ᠎ᠡ
  XTZ Price $10.74

  757.64

  70.544 XTZ
  Bearish-ᠦᠨ᠎ᠡ
  XTZ Price $0.31

  21.87

  70.544 XTZ
  ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ
  XTZ Price $0.00

  0.00

  5.879 XTZ
  Bullish-ᠦᠨ᠎ᠡ
  XTZ Price $10.74

  63.14

  5.879 XTZ
  Bearish-ᠦᠨ᠎ᠡ
  XTZ Price $0.31

  1.82

  5.879 XTZ
  ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ
  XTZ Price $0.00

  0.00

  0.193 XTZ
  Bullish-ᠦᠨ᠎ᠡ
  XTZ Price $10.74

  2.08

  0.193 XTZ
  Bearish-ᠦᠨ᠎ᠡ
  XTZ Price $0.31

  0.06

  0.193 XTZ

  Tezos ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠴᠢ

  ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠬᠠᠴᠢᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠸᠠᠯᠢᠳᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠲᠠᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠴᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠩᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠭ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃


  ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ

  ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ

  ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠬᠤᠪ ᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠷᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ! ᠮᠥᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃

  stakefish ᠪᠣᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ
  NaN XTZ
  ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦ
  2.90 %
  ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ
  4581
  ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ
  6
  [object Object]

  Tezos ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠫᠷᠣᠼᠧᠰᠰ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ Tezos ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ “ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ” ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ Tezos ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠣᠪᠣᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ PoS ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠰᠮ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠠᠮᠲᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

  ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ

  ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

  Tezos ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠫᠷᠣᠼᠧᠰᠰ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ 2018 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠯ᠎ᠡ᠃ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠩᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ whitepaper .

  ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ Tezos ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠯᠣᠺ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ Tezos - ᠍ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠸᠠᠯᠢᠳᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃

  XTZ - ᠡᠶᠢᠭ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠲᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ XTZ - ᠍ ᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠡᠬᠡ XTZ ᠬᠤᠷᠠᠮᠲᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

  ᠲᠠ XTZ - ᠍ ᠦᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠭᠭᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ stakefish ᠲᠠᠨ ᠤ XTZ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠵᠥᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

  Tezos ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠷᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠨᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠦᠰᠦᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠣᠪᠣᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠵᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ᠂ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠷᠦᠰᠳᠡᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃

  ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠯᠣᠺ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠᠴᠠ 8% ᠍ ᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ 100XTZ ᠍ ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ 8XTZ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ 92XTZ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

  ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠣᠪᠣᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ XTZ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠣᠪᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ Tezos ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

  ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠬᠠᠴᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

  ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 7 ᠼᠢᠺᠯ (ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 21 ᠬᠣᠨᠣᠭ) ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

  ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠶᠠᠭ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. Tz1᠂ tz2᠂ tz3 ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ KT1᠂ KT2᠂ KT3 ᠍ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ Tezos ᠬᠠᠶᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃

  contact

  ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠷᠠᠢ

  ᠪᠣᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠢ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠡᠰᠦᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

  ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ

  ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠴᠠᠭ ᠠᠯᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ!