logo

Tezos ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ
6% – 10%
ᠺᠣᠮᠢᠰ
0%
ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ
ᠪᠯᠣᠺ ᠪᠦᠷ (~3 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋)
ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ 7 ᠮᠥᠴᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠳᠡᠳᠡᠭ (~ 21 ᠬᠣᠨᠣᠭ)
ᠪᠣᠭᠣᠳᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ
Tezos ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ stakefish ᠍ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ

ᠲᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ᠎ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠎ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠨᠪᠣᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤᢈᠡᠷ ᠶᠡᢈᠡ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ? ᠲᠠ ᠣᠳᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᢈᠡᠷ ᠶᠡᢈᠡ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠥᠨ ᠢᠷᠡᢉᠡᠳᠦᠢ᠎ᠳᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠃ᠡᢈᠢᠯᠡᢈᠦ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠵᠦᢉᠡᠷ ᠯᠠ ᠪᠣᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ᠎ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠦᢉᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ? ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠪᠠᠯᠲᠠ ᠦᢉᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠳᠡᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃


Tezos ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ

ᠡᠨᠡᠬᠦ Tezos ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ XTZ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠩ

1,000
XTZ
  ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ
  $ 0.00
  ᠦᠨ᠎ᠡ XTZ
  0.00
  ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠦ
  7.06%
  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ
  0.193 XTZ
  $ 0.00

  ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠺᠣᠮᠢᠰ
  0 XTZ
  $ 0.00
  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ
  5.883 XTZ
  $ 0.00

  ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠺᠣᠮᠢᠰ
  0 XTZ
  $ 0.00
  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ
  70.600 XTZ
  $ 0.00

  ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠺᠣᠮᠢᠰ
  0 XTZ
  $ 0.00

  ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ

  ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠃

  ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ
  XTZ Price $0.00

  0.00

  70.600 XTZ
  Bullish-ᠦᠨ᠎ᠡ
  XTZ Price $10.74

  758.24

  70.600 XTZ
  Bearish-ᠦᠨ᠎ᠡ
  XTZ Price $0.31

  21.89

  70.600 XTZ
  ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ
  XTZ Price $0.00

  0.00

  5.883 XTZ
  Bullish-ᠦᠨ᠎ᠡ
  XTZ Price $10.74

  63.19

  5.883 XTZ
  Bearish-ᠦᠨ᠎ᠡ
  XTZ Price $0.31

  1.82

  5.883 XTZ
  ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ
  XTZ Price $0.00

  0.00

  0.193 XTZ
  Bullish-ᠦᠨ᠎ᠡ
  XTZ Price $10.74

  2.08

  0.193 XTZ
  Bearish-ᠦᠨ᠎ᠡ
  XTZ Price $0.31

  0.06

  0.193 XTZ

  Tezos ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠴᠢ

  ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ validator ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠯᠬᠠᠴᠢᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠴᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠦᠩᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃


  ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ

  ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ

  ᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ! ᠮᠥᠨ ᠲᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

  stakefish ᠪᠣᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ
  NaN XTZ
  ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦ
  0.00 %
  ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ
  0
  ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ
  0
  stakefish Tezos ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ

  Tezos ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠫᠷᠣᠼᠧᠰᠰ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ Tezos ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ “ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ” ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ Tezos ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠣᠪᠣᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ PoS ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠰᠮ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠠᠮᠲᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

  ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ

  ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᢉᠡᠮᠯᠢᢉ᠎ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠮᠡᠳᠡᢈᠦ᠎ᠶᠢ ᢈᠦᠰᠡᢉᠰᠡᠨ ᠥᢉᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

  Tezos ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠫᠷᠣᠼᠧᠰᠰ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ 2018 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠯ᠎ᠡ᠃ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠩᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ whitepaper .

  Tezos ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠯᠣᠺ ᠤᠳ ᠢ validators ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ Tezos ᠍ ᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠸᠠᠯᠢᠳᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃

  XTZ - ᠡᠶᠢᠭ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠲᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ XTZ - ᠍ ᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠡᠬᠡ XTZ ᠬᠤᠷᠠᠮᠲᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

  ᠲᠠ XTZ - ᠍ ᠦᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠭᠭᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ stakefish ᠲᠠᠨ ᠤ XTZ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠵᠥᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

  ᠲᠧᠽᠣᠰ᠎ᠤᠨ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠻᠣᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠵᠢᠩᠨᠡᢈᠦ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᢉ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠪᠴᠢᠳ᠎ᠢ ᠰᠢᠳᢈᠡᠳᠡᢉ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠰᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᢈᠡᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠣᠪᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠪᠣᠨ᠋ᠳ᠋᠎ᠤᠨ ᠮᠥᠩᢉᠦᠨ᠎ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ᠎ᠳᠤ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠻᠣᠯ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᢈᠢᠳᠡᢉ᠎ᠦᢉᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᢉᠡᢉᠡᢈᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠡᠷᠦᠰᠳᠡᠯᠲᠡᠢ᠃ᠪᠢᠳᠡᠨ᠎ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᢈᠦᠨᠳᠦ᠂ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᢈᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠎ᠤᠳ᠎ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᢉᠡᠶᠢᠯᠡᢈᠦ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᢈᠦᠨ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᢈᠢᢈᠦ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᢉᠡᠰᠡᠨ ᢈᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠲᠥᠯᠦᢉᠡᠯᠡᢉᠴᠢᠳ᠎ᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᢉᠦᠯᢈᠦ᠎ᠳᠦ᠎ᠪᠡᠨ ᠡᠳᠡᢉᠡᠷ ᠡᠷᠦᠰᠳᠡᠯ᠎ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᢉ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ᠃

  ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠯᠣᠺ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠᠴᠠ 8% ᠍ ᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ 100XTZ ᠍ ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ 8XTZ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ 92XTZ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

  ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠣᠪᠣᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ XTZ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠣᠪᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ Tezos ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

  ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠬᠠᠴᠢᠨ ᠡᢈᠢᠨ᠎ᠦ ᠡᢉᠡᠯᠵᠢ᠎ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠎ᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᢉᠦᠨ᠎ᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠲᠥᠯᠦᢉᠡᠯᠡᢉᠴᠢᠳ᠎ᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

  ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 7 ᠼᠢᠺᠯ (ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 21 ᠬᠣᠨᠣᠭ) ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

  ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠶᠠᠭ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. Tz1᠂ tz2᠂ tz3 ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ KT1᠂ KT2᠂ KT3 ᠍ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ Tezos ᠬᠠᠶᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃

  stakefish ᠍ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ

  ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠷᠠᠢ

  ᠪᠣᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠢ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠡᠰᠦᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

  ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ