Tezos Baking Capacity Planner

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠸᠠᠯᠢᠳᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬᠠᠴᠢᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠴᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠩᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠭ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃

empty
ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ Tezos ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃

ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᢉᠡᠮᠯᠢᢉ᠎ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠮᠡᠳᠡᢈᠦ᠎ᠶᠢ ᢈᠦᠰᠡᢉᠰᠡᠨ ᠥᢉᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

Tezos ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠣᠩᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠥᠭᠴᠦ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠸᠠᠯᠢᠳᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠸᠠᠯᠢᠳᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠳ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠸᠠᠯᠢᠳᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠪᠯᠣᠺ (ᠵᠢᠩᠨᠡᠬᠦ) ᠍ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠪᠯᠣᠺ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ Tezos validator ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ XTZ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠯᠣᠺ ᠤᠳ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠩᠨᠡᠬᠦ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠸᠠᠯᠢᠳᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠵᠢᠩᠨᠡᠬᠦ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

Tezos ᠍ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠸᠠᠯᠢᠳᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠵᠢᠩᠨᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠢᠩᠨᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠥᠴᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠶᠠᠭ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ "ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠯ" ᠍ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠥᠩᠬᠦᠷᠢᠬᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠢᠩᠨᠡᠮᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳᠤ XTZ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ "ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠩ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ" ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠥᠴᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠭ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠼᠢᠺᠯᠢ ᠶᠢ ᠵᠥᠪ ᠼᠢᠺᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠯᠠᠰᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠴᠢ ᠪᠤᠢ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ XTZ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ "ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠣᠩ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ" ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠼᠢᠺᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭ ᠢ (0) ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠸᠠᠯᠢᠳᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠵᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠰᠡ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠤ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠨᠢ "ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ" ᠪᠯᠣᠺ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ (ᠵᠢᠩᠨᠡᠬᠦ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ)᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠨᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠺᠣᠨᠰᠧᠷᠠᠸᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃