logo

The Graph Network Indexer

ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ
3% – 5%
ᠺᠣᠮᠢᠰ
10%
ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ
ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 24 ᠴᠠᠭ
ᠪᠣᠭᠣᠳᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ
28 ᠡᠳᠦᠷ
ᠢᠨᠳᠧᠺᠰᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ
0x8f9793029b66325b70fffbfdf2b04d8491682466

The Graph ᠨᠢ blockchain ᠥᠭᠭᠥᠭᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ p2p ᠢᠨᠳᠧᠺᠰᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠨᠡᠶᠢᢉᠡᠮᠯᠢᢉ᠎ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠮᠡᠳᠡᢈᠦ᠎ᠶᠢ ᢈᠦᠰᠡᢉᠰᠡᠨ ᠥᢉᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠭᠷᠠᠹᠢᠺ ᠨᠢ blockchain ᠥᠭᠭᠥᠭᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ ᠶᠤᠮ. The Graph ᠍ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ (ᠮᠥᠨ blockchain ᠍ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠭᠭᠥᠭᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ) GraphQL ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ ᠤ p2p ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠷᠠᠹᠢᠺ ᠨᠢ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠥᠭᠭᠥᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ API ᠍ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠧᠺ ᠤᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠦᠨ ᠱᠤᠮᠪᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ deep dive part 1 ᠪᠣᠯᠤᠨ deep dive part 2

ᠢᠨᠳᠧᠺᠰᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ (us!) The Graph ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ (ᠲᠠ!) ᠢᠨᠳᠧᠺᠰᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ (ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ!) GRT ᠍ ᠢ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠺᠦ᠋ᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠳ ᠠᠯᠢ ᠳᠡᠳ᠋ ᠭᠷᠠᠹᠢᠺ ᠢ (ᠢᠨᠳᠧᠺᠰᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠥᠭᠭᠥᠭᠳᠡᠯ) ᠢᠨᠳᠧᠺᠰᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ ᠳᠡᠳ᠋ ᠭᠷᠠᠹᠢᠺ ᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ GRT ᠍ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠺᠦ᠋ᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠯᠣᠺᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠭᠥᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠲᠥᠯᠥᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ GRT ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

GRT ᠍ ᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ (ᠪᠢᠳᠡ!) ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ (ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ) ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠥᠭᠭᠥᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠪᠯᠣᠺᠯᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ GRT ᠍ ᠢ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ GRT ᠍ ᠤᠨ 0.5% ᠍ ᠢ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠ ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ GRT ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦᠷᠡᠶᠢᠪᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ GRT ᠍ ᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠨᠳᠧᠺᠰᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠷ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ 16 ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠢᠳᠡ (ᠢᠨᠳᠧᠺᠰᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ) ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ 1000 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ GRT ᠍ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ 16000% u2013 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ 16000 GRT ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠣᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠡᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

stakefish ᠢᠨᠳᠧᠺᠰᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 10% ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 100GRT ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ 10GRT᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ 90GRT ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

stakefish ᠍ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠪᠣᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠢ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠡᠰᠦᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ