logo

B

Kiểm tra khối lượng quyền hạn của toàn bộ mạng lưới đã ủy thác với validator Cosmos bạn lựa chọn. Ủng hộ lựa chọn validator của bạn thông qua việc tham gia các kênh mạng xã hội của họ để biết thêm chi tiết.

As of 2021-10-20, 00:57 UTC
#Tên cúa Validator
#1
Binance Staking
cosmosvaloper156gqf9837u7d4c4678yt3rl4ls9c5vuursrrzf
Quyền vote , ATOM
13,423,039
7.30%
Những người delegator
12,601
Chi phí
2.50%
#2
DokiaCapital
cosmosvaloper14lultfckehtszvzw4ehu0apvsr77afvyju5zzy
Quyền vote , ATOM
10,564,929
5.74%
Những người delegator
629
Chi phí
15.00%
#3
Paradigm
cosmosvaloper19lss6zgdh5vvcpjhfftdghrpsw7a4434elpwpu
Quyền vote , ATOM
10,208,469
5.55%
Những người delegator
805
Chi phí
100.00%
#4
Coinbase Custody
cosmosvaloper1a3yjj7d3qnx4spgvjcwjq9cw9snrrrhu5h6jll
Quyền vote , ATOM
10,129,096
5.51%
Những người delegator
738
Chi phí
20.00%
#5
🐠stake.fish
cosmosvaloper1sjllsnramtg3ewxqwwrwjxfgc4n4ef9u2lcnj0
Quyền vote , ATOM
9,074,824
4.93%
Những người delegator
4,270
Chi phí
4.00%
#6
GAME
cosmosvaloper1qaa9zej9a0ge3ugpx3pxyx602lxh3ztqgfnp42
Quyền vote , ATOM
8,979,244
4.88%
Những người delegator
5,076
Chi phí
2.00%
#7
Kraken
cosmosvaloper1nm0rrq86ucezaf8uj35pq9fpwr5r82clzyvtd8
Quyền vote , ATOM
6,950,213
3.78%
Những người delegator
330
Chi phí
100.00%
#8
Zero Knowledge Validator (ZKV)
cosmosvaloper1v5y0tg0jllvxf5c3afml8s3awue0ymju89frut
Quyền vote , ATOM
6,469,407
3.52%
Những người delegator
245
Chi phí
10.00%
#9
Sikka
cosmosvaloper1ey69r37gfxvxg62sh4r0ktpuc46pzjrm873ae8
Quyền vote , ATOM
6,383,204
3.47%
Những người delegator
19,672
Chi phí
3.00%
#10
Polychain
cosmosvaloper14k4pzckkre6uxxyd2lnhnpp8sngys9m6hl6ml7
Quyền vote , ATOM
4,881,414
2.65%
Những người delegator
316
Chi phí
20.00%
#11
MultiChain Ventures
cosmosvaloper1vf44d85es37hwl9f4h9gv0e064m0lla60j9luj
Quyền vote , ATOM
4,366,365
2.37%
Những người delegator
1,354
Chi phí
2.00%
#12
SG-1
cosmosvaloper196ax4vc0lwpxndu9dyhvca7jhxp70rmcvrj90c
Quyền vote , ATOM
4,155,138
2.26%
Những người delegator
0
Chi phí
0.00%
#13
Chorus One
cosmosvaloper15urq2dtp9qce4fyc85m6upwm9xul3049e02707
Quyền vote , ATOM
3,844,786
2.09%
Những người delegator
0
Chi phí
7.50%
#14
Everstake
cosmosvaloper1tflk30mq5vgqjdly92kkhhq3raev2hnz6eete3
Quyền vote , ATOM
3,765,852
2.05%
Những người delegator
46,212
Chi phí
5.00%
#15
Figment
cosmosvaloper1hjct6q7npsspsg3dgvzk3sdf89spmlpfdn6m9d
Quyền vote , ATOM
3,689,796
2.01%
Những người delegator
0
Chi phí
9.00%
#16
Cosmostation
cosmosvaloper1clpqr4nrk4khgkxj78fcwwh6dl3uw4epsluffn
Quyền vote , ATOM
3,624,940
1.97%
Những người delegator
0
Chi phí
8.90%
#17
P2P.ORG - P2P Validator
cosmosvaloper132juzk0gdmwuxvx4phug7m3ymyatxlh9734g4w
Quyền vote , ATOM
3,537,197
1.92%
Những người delegator
626
Chi phí
8.00%
#18
DEBO
cosmosvaloper1z66j0z75a9flwnez7sa8jxx46cqu4rfhd9q82w
Quyền vote , ATOM
3,266,547
1.78%
Những người delegator
437
Chi phí
2.00%
#19
iqlusion
cosmosvaloper1grgelyng2v6v3t8z87wu3sxgt9m5s03xfytvz7
Quyền vote , ATOM
3,109,015
1.69%
Những người delegator
508
Chi phí
10.00%
#20
B-Harvest
cosmosvaloper10e4vsut6suau8tk9m6dnrm0slgd6npe3jx5xpv
Quyền vote , ATOM
2,854,217
1.55%
Những người delegator
336
Chi phí
10.00%
#21
Certus One
cosmosvaloper1qwl879nx9t6kef4supyazayf7vjhennyh568ys
Quyền vote , ATOM
2,594,152
1.41%
Những người delegator
0
Chi phí
12.50%
#22
IRISnet-Bianjie
cosmosvaloper1ssm0d433seakyak8kcf93yefhknjleeds4y3em
Quyền vote , ATOM
2,401,617
1.31%
Những người delegator
154
Chi phí
10.00%
#23
InfStones (Infinity Stones)
cosmosvaloper1sd4tl9aljmmezzudugs7zlaya7pg2895ws8tfs
Quyền vote , ATOM
2,322,028
1.26%
Những người delegator
0
Chi phí
10.00%
#24
Forbole
cosmosvaloper14kn0kk33szpwus9nh8n87fjel8djx0y070ymmj
Quyền vote , ATOM
2,125,712
1.16%
Những người delegator
815
Chi phí
9.50%
#25
hashtower
cosmosvaloper1ma02nlc7lchu7caufyrrqt4r6v2mpsj90y9wzd
Quyền vote , ATOM
1,979,441
1.08%
Những người delegator
427
Chi phí
3.00%
#26
BouBouNode
cosmosvaloper1eh5mwu044gd5ntkkc2xgfg8247mgc56fz4sdg3
Quyền vote , ATOM
1,893,091
1.03%
Những người delegator
42
Chi phí
6.10%
#27
KalpaTech
cosmosvaloper1ehkfl7palwrh6w2hhr2yfrgrq8jetgucudztfe
Quyền vote , ATOM
1,721,438
0.94%
Những người delegator
110
Chi phí
15.00%
#28
Cephalopod Equipment
cosmosvaloper16k579jk6yt2cwmqx9dz5xvq9fug2tekvlu9qdv
Quyền vote , ATOM
1,681,595
0.91%
Những người delegator
375
Chi phí
8.11%
#29
e-Money.com // validator.network
cosmosvaloper1sxx9mszve0gaedz5ld7qdkjkfv8z992ax69k08
Quyền vote , ATOM
1,566,508
0.85%
Những người delegator
211
Chi phí
10.00%
#30
ChainLayer
cosmosvaloper1kgddca7qj96z0qcxr2c45z73cfl0c75p7f3s2e
Quyền vote , ATOM
1,512,021
0.82%
Những người delegator
75
Chi phí
10.00%
#31
Citadel.one
cosmosvaloper1lzhlnpahvznwfv4jmay2tgaha5kmz5qxerarrl
Quyền vote , ATOM
1,493,991
0.81%
Những người delegator
1,498
Chi phí
3.00%
#32
CoinoneNode
cosmosvaloper1te8nxpc2myjfrhaty0dnzdhs5ahdh5agzuym9v
Quyền vote , ATOM
1,474,859
0.80%
Những người delegator
829
Chi phí
10.00%
#33
Staking Facilities
cosmosvaloper1x88j7vp2xnw3zec8ur3g4waxycyz7m0mahdv3p
Quyền vote , ATOM
1,436,697
0.78%
Những người delegator
295
Chi phí
10.00%
#34
Blockpower
cosmosvaloper1rpgtz9pskr5geavkjz02caqmeep7cwwpv73axj
Quyền vote , ATOM
1,407,139
0.77%
Những người delegator
1,045
Chi phí
3.00%
#35
HyperblocksPro
cosmosvaloper1ul2me6vukg2vac2p6ltxmqlaa7jywdgt8q76ag
Quyền vote , ATOM
1,202,972
0.65%
Những người delegator
51
Chi phí
10.00%
#36
Delega Networks♾
cosmosvaloper1uutuwrwt3z2a5z8z3uasml3rftlpmu25aga5c6
Quyền vote , ATOM
1,115,021
0.61%
Những người delegator
92
Chi phí
10.00%
#37
Staked
cosmosvaloper1we6knm8qartmmh2r0qfpsz6pq0s7emv3e0meuw
Quyền vote , ATOM
1,019,733
0.55%
Những người delegator
368
Chi phí
10.00%
#38
strangelove-ventures
cosmosvaloper130mdu9a0etmeuw52qfxk73pn0ga6gawkxsrlwf
Quyền vote , ATOM
958,387
0.52%
Những người delegator
378
Chi phí
5.00%
#39
Cypher Core
cosmosvaloper1pjmngrwcsatsuyy8m3qrunaun67sr9x7z5r2qs
Quyền vote , ATOM
856,667
0.47%
Những người delegator
0
Chi phí
10.00%
#40
ATEAM
cosmosvaloper14l0fp639yudfl46zauvv8rkzjgd4u0zk2aseys
Quyền vote , ATOM
800,295
0.44%
Những người delegator
0
Chi phí
9.90%
#41
melea.xyz FREE Validati◎n service all 2021
cosmosvaloper1zqgheeawp7cmqk27dgyctd80rd8ryhqs6la9wc
Quyền vote , ATOM
793,126
0.43%
Những người delegator
0
Chi phí
0.00%
#42
Atomic Wallet
cosmosvaloper1hjadhj9nqzpye2vkmkz4thahhd0z8dh3udhq74
Quyền vote , ATOM
792,891
0.43%
Những người delegator
0
Chi phí
10.00%
#43
01node
cosmosvaloper17mggn4znyeyg25wd7498qxl7r2jhgue8u4qjcq
Quyền vote , ATOM
775,420
0.42%
Những người delegator
0
Chi phí
10.00%
#44
🌐 KysenPool Sky ☁️
cosmosvaloper146kwpzhmleafmhtaxulfptyhnvwxzlvm87hwnm
Quyền vote , ATOM
762,500
0.41%
Những người delegator
106
Chi phí
7.90%
#45
zugerselfdelegation
cosmosvaloper1gdg6qqe5a3u483unqlqsnullja23g0xvqkxtk0
Quyền vote , ATOM
747,997
0.41%
Những người delegator
53
Chi phí
100.00%
#46
Simply Staking
cosmosvaloper124maqmcqv8tquy764ktz7cu0gxnzfw54n3vww8
Quyền vote , ATOM
724,007
0.39%
Những người delegator
144
Chi phí
7.00%
#47
chainflow-cosmos-prodval-01
cosmosvaloper1j0vaeh27t4rll7zhmarwcuq8xtrmvqhudrgcky
Quyền vote , ATOM
701,637
0.38%
Những người delegator
152
Chi phí
12.00%
#48
SparkPool
cosmosvaloper1rwh0cxa72d3yle3r4l8gd7vyphrmjy2kpe4x72
Quyền vote , ATOM
699,704
0.38%
Những người delegator
1,074
Chi phí
20.00%
#49
HuobiPool
cosmosvaloper1kn3wugetjuy4zetlq6wadchfhvu3x740ae6z6x
Quyền vote , ATOM
678,912
0.37%
Những người delegator
192
Chi phí
4.00%
#50
Skystar Capital
cosmosvaloper1uhnsxv6m83jj3328mhrql7yax3nge5svrv6t6c
Quyền vote , ATOM
668,149
0.36%
Những người delegator
12
Chi phí
10.00%
#51
DragonStake
cosmosvaloper15r4tc0m6hc7z8drq3dzlrtcs6rq2q9l2nvwher
Quyền vote , ATOM
611,165
0.33%
Những người delegator
82
Chi phí
9.00%
#52
Ztake.org
cosmosvaloper102ruvpv2srmunfffxavttxnhezln6fnc54at8c
Quyền vote , ATOM
610,399
0.33%
Những người delegator
343
Chi phí
7.00%
#53
Ping.pub
cosmosvaloper1jxv0u20scum4trha72c7ltfgfqef6nsch7q6cu
Quyền vote , ATOM
530,882
0.29%
Những người delegator
0
Chi phí
8.00%
#54
Stakin
cosmosvaloper1fhr7e04ct0zslmkzqt9smakg3sxrdve6ulclj2
Quyền vote , ATOM
527,096
0.29%
Những người delegator
1,719
Chi phí
5.00%
#55
StakeWith.Us
cosmosvaloper1jlr62guqwrwkdt4m3y00zh2rrsamhjf9num5xr
Quyền vote , ATOM
517,282
0.28%
Những người delegator
0
Chi phí
15.00%
#56
AUDIT.one
cosmosvaloper1udpsgkgyutgsglauk9vk9rs03a3skc62gup9ny
Quyền vote , ATOM
515,368
0.28%
Những người delegator
0
Chi phí
7.00%
#57
syncnode
cosmosvaloper19j2hd230c3hw6ds843yu8akc0xgvdvyuz9v02v
Quyền vote , ATOM
513,281
0.28%
Những người delegator
32
Chi phí
10.00%
#58
OKEx Pool
cosmosvaloper19yy989ka5usws6gsd8vl94y7l6ssgdwsrnscjc
Quyền vote , ATOM
510,090
0.28%
Những người delegator
101
Chi phí
10.00%
#59
Compass
cosmosvaloper1ff0dw8kawsnxkrgj7p65kvw7jxxakyf8n583gx
Quyền vote , ATOM
501,679
0.27%
Những người delegator
57
Chi phí
10.00%
#60
Easy 2 Stake
cosmosvaloper1e0plfg475phrsvrlzw8gwppeva0zk5yg9fgg8c
Quyền vote , ATOM
500,224
0.27%
Những người delegator
118
Chi phí
10.00%
#61
Staking Fund
cosmosvaloper1000ya26q2cmh399q4c5aaacd9lmmdqp90kw2jn
Quyền vote , ATOM
485,687
0.26%
Những người delegator
77
Chi phí
12.00%
#62
Allnodes ⚡️ 0% fee
cosmosvaloper1n229vhepft6wnkt5tjpwmxdmcnfz55jv3vp77d
Quyền vote , ATOM
478,861
0.26%
Những người delegator
0
Chi phí
0.00%
#63
kytzu
cosmosvaloper1wtv0kp6ydt03edd8kyr5arr4f3yc52vp3u2x3u
Quyền vote , ATOM
474,293
0.26%
Những người delegator
13
Chi phí
10.00%
#64
Umbrella ☔
cosmosvaloper1lktjhnzkpkz3ehrg8psvmwhafg56kfss3q3t8m
Quyền vote , ATOM
472,012
0.26%
Những người delegator
115
Chi phí
10.00%
#65
Velocity V1
cosmosvaloper199mlc7fr6ll5t54w7tts7f4s0cvnqgc59nmuxf
Quyền vote , ATOM
469,266
0.26%
Những người delegator
38
Chi phí
10.00%
#66
Swiss Staking
cosmosvaloper1y0us8xvsvfvqkk9c6nt5cfyu5au5tww2ztve7q
Quyền vote , ATOM
441,964
0.24%
Những người delegator
1,173
Chi phí
1.00%
#67
commercio.network
cosmosvaloper1fqzqejwkk898fcslw4z4eeqjzesynvrdfr5hte
Quyền vote , ATOM
441,641
0.24%
Những người delegator
26
Chi phí
9.00%
#68
nylira.net
cosmosvaloper13sduv92y3xdhy3rpmhakrc3v7t37e7ps9l0kpv
Quyền vote , ATOM
437,563
0.24%
Những người delegator
62
Chi phí
10.00%
#69
stake.systems
cosmosvaloper1ualhu3fjgg77g485gmyswkq3w0dp7gys6qzwrv
Quyền vote , ATOM
428,117
0.23%
Những người delegator
38
Chi phí
10.00%
#70
vortex.live
cosmosvaloper1gxju9ky3hwxvqqagrl3dxtl49kjpxq6wlqe6m5
Quyền vote , ATOM
416,348
0.23%
Những người delegator
13
Chi phí
10.00%
#71
cosmosgbt
cosmosvaloper1x8rr4hcf54nz6hfckyy2n05sxss54h8wz9puzg
Quyền vote , ATOM
415,210
0.23%
Những người delegator
278
Chi phí
0.00%
#72
Sentinel
cosmosvaloper1u6ddcsjueax884l3tfrs66497c7g86skn7pa0u
Quyền vote , ATOM
409,539
0.22%
Những người delegator
165
Chi phí
20.00%
#73
DACM
cosmosvaloper16fnz0v4cnv5dpnj0p3gaft2q2kzx8z5hfrx6v5
Quyền vote , ATOM
403,351
0.22%
Những người delegator
8
Chi phí
3.50%
#74
Citizen Cosmos
cosmosvaloper1e859xaue4k2jzqw20cv6l7p3tmc378pc3k8g2u
Quyền vote , ATOM
395,734
0.22%
Những người delegator
0
Chi phí
12.00%
#75
Any Labs
cosmosvaloper1648ynlpdw7fqa2axt0w2yp3fk542junl7rsvq6
Quyền vote , ATOM
394,621
0.21%
Những người delegator
0
Chi phí
2.00%
#76
🐡grant.fish
cosmosvaloper1xym2qygmr9vanpa0m7ndk3n0qxgey3ffzcyd5c
Quyền vote , ATOM
384,052
0.21%
Những người delegator
38
Chi phí
100.00%
#77
FreshATOMS.com
cosmosvaloper17h2x3j7u44qkrq0sk8ul0r2qr440rwgjkfg0gh
Quyền vote , ATOM
352,898
0.19%
Những người delegator
773
Chi phí
2.99%
#78
stakezone
cosmosvaloper1lcwxu50rvvgf9v6jy6q5mrzyhlszwtjxhtscmp
Quyền vote , ATOM
325,459
0.18%
Những người delegator
248
Chi phí
0.00%
#79
HashQuark
cosmosvaloper1cgh5ksjwy2sd407lyre4l3uj2fdrqhpkzp06e6
Quyền vote , ATOM
316,527
0.17%
Những người delegator
0
Chi phí
10.00%
#80
Moonstake
cosmosvaloper125umsz3fws7gepn5ccsh0sv4gre9r6a3tccz4r
Quyền vote , ATOM
311,709
0.17%
Những người delegator
906
Chi phí
3.00%
#81
WeStaking
cosmosvaloper1ptyzewnns2kn37ewtmv6ppsvhdnmeapvtfc9y5
Quyền vote , ATOM
301,843
0.16%
Những người delegator
0
Chi phí
3.00%
#82
zoomerlabs
cosmosvaloper1urxrvt5dmkqpe50gwrerjly2z6nvk9exjz2j3h
Quyền vote , ATOM
284,156
0.15%
Những người delegator
6
Chi phí
10.00%
#83
Witval
cosmosvaloper1ddle9tczl87gsvmeva3c48nenyng4n56nghmjk
Quyền vote , ATOM
278,826
0.15%
Những người delegator
30
Chi phí
4.00%
#84
0base.vc
cosmosvaloper1n3mhyp9fvcmuu8l0q8qvjy07x0rql8q46fe2xk
Quyền vote , ATOM
258,516
0.14%
Những người delegator
0
Chi phí
2.00%
#85
firstblock
cosmosvaloper1s65zmn32zugl57ysj47s7vmfcek0rtd7he7wde
Quyền vote , ATOM
254,731
0.14%
Những người delegator
11
Chi phí
20.00%
#86
Genesis Lab
cosmosvaloper1wdrypwex63geqswmcy5qynv4w3z3dyef2qmyna
Quyền vote , ATOM
254,399
0.14%
Những người delegator
0
Chi phí
7.00%
#87
Provalidator
cosmosvaloper1g48268mu5vfp4wk7dk89r0wdrakm9p5xk0q50k
Quyền vote , ATOM
248,497
0.14%
Những người delegator
20
Chi phí
5.00%
#88
Mythos
cosmosvaloper1w0330zv7quttes76vmdhda3tnz045uqs37wfx0
Quyền vote , ATOM
248,487
0.14%
Những người delegator
0
Chi phí
15.00%
#89
noma
cosmosvaloper1r8kyvg4me2upnvlk26n2ay0zd5t4jktna8hhxp
Quyền vote , ATOM
245,229
0.13%
Những người delegator
17
Chi phí
20.00%
#90
Huobi Wallet
cosmosvaloper12w6tynmjzq4l8zdla3v4x0jt8lt4rcz5gk7zg2
Quyền vote , ATOM
243,142
0.13%
Những người delegator
650
Chi phí
9.00%
#91
Cosmic Validator
cosmosvaloper1de7qx00pz2j6gn9k88ntxxylelkazfk3g8fgh9
Quyền vote , ATOM
242,681
0.13%
Những người delegator
86
Chi phí
25.00%
#92
DeFi Wallet
cosmosvaloper1keltez56g3zm9w8wr8gcmmulze48g2q3usuw8c
Quyền vote , ATOM
242,096
0.13%
Những người delegator
3,175
Chi phí
7.00%
#93
omega3
cosmosvaloper1s6t3wzx6mcv3pjg5fp2ddzplm3gj4pg6d330wg
Quyền vote , ATOM
239,824
0.13%
Những người delegator
0
Chi phí
20.00%
#94
2nd only to Certus One in GoS: in3s.com
cosmosvaloper1rcp29q3hpd246n6qak7jluqep4v006cdsc2kkl
Quyền vote , ATOM
239,305
0.13%
Những người delegator
54
Chi phí
100.00%
#95
BlockMatrix 🚀
cosmosvaloper1n5pu2rtz4e2skaeatcmlexza7kheedzh8a2680
Quyền vote , ATOM
234,986
0.13%
Những người delegator
15
Chi phí
15.00%
#96
Stakecito
cosmosvaloper1k2d9ed9vgfuk2m58a2d80q9u6qljkh4vfaqjfq
Quyền vote , ATOM
233,232
0.13%
Những người delegator
256
Chi phí
5.00%
#97
KIRA Staking
cosmosvaloper16qme5yxucnaj6snx35nmwze0wyxr8wfgqxsqfw
Quyền vote , ATOM
220,140
0.12%
Những người delegator
36
Chi phí
9.00%
#98
Blockdaemon
cosmosvaloper10nzaaeh2kq28t3nqsh5m8kmyv90vx7ym5mpakx
Quyền vote , ATOM
213,745
0.12%
Những người delegator
20
Chi phí
10.00%
#99
blockscape
cosmosvaloper13x77yexvf6qexfjg9czp6jhpv7vpjdwwkyhe4p
Quyền vote , ATOM
209,041
0.11%
Những người delegator
28
Chi phí
10.00%
#100
Liqee
cosmosvaloper14jlpmqquh0gste6nzf4dn43kc8h50l6fmx6dfs
Quyền vote , ATOM
207,008
0.11%
Những người delegator
13
Chi phí
0.00%
#101
Stargaze
cosmosvaloper1et77usu8q2hargvyusl4qzryev8x8t9wwqkxfs
Quyền vote , ATOM
199,280
0.11%
Những người delegator
262
Chi phí
10.00%
#102
Wetez
cosmosvaloper1s05va5d09xlq3et8mapsesqh6r5lqy7mkhwshm
Quyền vote , ATOM
193,902
0.11%
Những người delegator
77
Chi phí
10.00%
#103
天照☀
cosmosvaloper1dt93l3qgmhhlp97srjyqyendrgu9nx0suxtwe8
Quyền vote , ATOM
186,521
0.10%
Những người delegator
54
Chi phí
0.99%
#104
kochacolaj
cosmosvaloper1emaa7mwgpnpmc7yptm728ytp9quamsvu837nc0
Quyền vote , ATOM
184,876
0.10%
Những người delegator
0
Chi phí
100.00%
#105
lunamint
cosmosvaloper1ec3p6a75mqwkv33zt543n6cnxqwun37rr5xlqv
Quyền vote , ATOM
183,877
0.10%
Những người delegator
0
Chi phí
15.00%
#106
MathWallet麦子钱包
cosmosvaloper1x065cjlgejk2p2la0029akfvdy52gtq9mm58ta
Quyền vote , ATOM
174,581
0.09%
Những người delegator
45
Chi phí
10.00%
#107
UbikCapital(0%Commission)
cosmosvaloper1q6d3d089hg59x6gcx92uumx70s5y5wadklue8s
Quyền vote , ATOM
169,724
0.09%
Những người delegator
1,150
Chi phí
0.00%
#108
Stir
cosmosvaloper1d0aup392g3enru7eash83sedqclaxvp7fzh6gk
Quyền vote , ATOM
167,192
0.09%
Những người delegator
239
Chi phí
10.00%
#109
Castlenode
cosmosvaloper1qs8tnw2t8l6amtzvdemnnsq9dzk0ag0z52uzay
Quyền vote , ATOM
153,524
0.08%
Những người delegator
0
Chi phí
9.00%
#110
Blockscale
cosmosvaloper1s7jnk7t6yqzensdgpvkvkag022udk842qdjdtd
Quyền vote , ATOM
138,808
0.08%
Những người delegator
18
Chi phí
25.00%
#111
tokenweb
cosmosvaloper1kgquh04ffqvadekf6e47070gskm0s0h28cl7ht
Quyền vote , ATOM
136,514
0.07%
Những người delegator
18
Chi phí
15.00%
#112
HLT
cosmosvaloper1998928nfs697ep5d825y5jah0nq9zrtd00yyj7
Quyền vote , ATOM
120,118
0.07%
Những người delegator
13
Chi phí
10.00%
#113
#decentralizehk
cosmosvaloper1m73mgwn3cm2e8x9a9axa0kw8nqz8a492ms63vn
Quyền vote , ATOM
114,936
0.06%
Những người delegator
313
Chi phí
0.51%
#114
1ED471CB34E3
cosmosvaloper1fypv7c7z3auv7w48qn76538w55jdk66xt5a3lk
Quyền vote , ATOM
109,759
0.06%
Những người delegator
6
Chi phí
10.00%
#115
Cosmos Suisse
cosmosvaloper1p650epkdwj0jte6sjc3ep0n3wz6jc9ehh8jutg
Quyền vote , ATOM
108,691
0.06%
Những người delegator
379
Chi phí
50.00%
#116
Bi23 Labs
cosmosvaloper1hvsdf03tl6w5pnfvfv5g8uphjd4wfw2h4gvnl7
Quyền vote , ATOM
100,532
0.05%
Những người delegator
0
Chi phí
50.00%
#117
Nodeasy.com
cosmosvaloper1mykn77lkynl8fkwvl9tqg369u0zajzzcdhkptq
Quyền vote , ATOM
96,279
0.05%
Những người delegator
0
Chi phí
10.00%
#118
Newroad Network
cosmosvaloper1wp9jne5t3e4au7u8gfep90g59j0qdhpeqvlg7n
Quyền vote , ATOM
92,412
0.05%
Những người delegator
83
Chi phí
12.00%
#119
Tavis Digital
cosmosvaloper10f9wkd6vdspac05djyfwfx0uxcqxapnqhnkcg8
Quyền vote , ATOM
84,945
0.05%
Những người delegator
0
Chi phí
5.00%
#120
Tessellated Geometry
cosmosvaloper1fun809ksxh87nzf88yashp9ynjz6xkscrtvzvw
Quyền vote , ATOM
80,440
0.04%
Những người delegator
64
Chi phí
3.00%
#121
Bison Trails
cosmosvaloper1crqm3598z6qmyn2kkcl9dz7uqs4qdqnr6s8jdn
Quyền vote , ATOM
79,246
0.04%
Những người delegator
0
Chi phí
8.00%
#122
StarCluster
cosmosvaloper1ttfytaf43nkytzp8hkfjfgjc693ky4t3y2n2ku
Quyền vote , ATOM
68,118
0.04%
Những người delegator
20
Chi phí
15.00%
#123
NEOWIZ
cosmosvaloper142w8q2l0gxsfna72gq8t7e4ee4ul37e9htgtxx
Quyền vote , ATOM
65,004
0.04%
Những người delegator
0
Chi phí
100.00%
#124
SNZPool
cosmosvaloper1s6x9fy4wc49wj9jx4jv6czredqsmp46h7vnk2q
Quyền vote , ATOM
63,062
0.03%
Những người delegator
13
Chi phí
10.00%
#125
Dominator
cosmosvaloper1slt7tkd7srlaxnt8vk6uff7j3mc7pk233rs0r5
Quyền vote , ATOM
32,999
0.02%
Những người delegator
5
Chi phí
15.00%
contact

Chúng tôi vui mừng khi thấy các dự án Blockchain tương tác với nhau trên Cosmos. Chúng tôi đã chứng minh năng lực của mình dưới vai trò validator bằng việc chiến thắng Game of Stakes. Stake.fish sẽ bổ sung nâng cao nền tảng kiến thức đã tích lũy để tiếp tục đóng vai trò một trong những node validator bảo mật và hiệu quả nhất trên Cosmos.

Stake token ATOM của bạn cùng chúng tôi.

Những câu hỏi thường gặp

Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi mà các thành viên trong cộng đồng stake.fish đã đưa ra. Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi khác xin mời liên hệ với chúng tôi.

Cosmos mang tham vọng trở thành internet của Blockchain. Cosmos Hub chính thức ra mắt vào tháng 3, 2019. Để biết thêm về dự án, vui lòng đọc tài liệu whitepaper.

Khối mới trên {name} được đề xuất bởi các validator. Để thiết lập {tên} hoạt động tốt, validator cần khả năng kỹ thuật để đảm bảo tính bảm mật trên hệ thống.

Không phải ai cũng có thể làm được điều này, vì thế họ có thể tham gia gián tiếp bằng cách uỷ quyền các đồng tokens cho một người xác thực. Theo một nghĩa nào đó, những người xác thực hoạt động một dịch vụ cho những người uỷ quyền. Những người xác thực thường tính phí để trang trải chi phí vận hành của họ.

Một khi bạn uỷ quyền ATOM bạn đang giúp bảo mật mạng lưới. Bạn sẽ nhận được một phần tiền thưởng được cung cấp bởi thoả thuận đã đề ra. Nếu bạn đang có ý định giữ lại ATOM trong một khoảng thời gian, với hoạt động uỷ quyền bạn sẽ tích luỹ thêm được nhiều ATOM hơn trong khi đang đóng góp duy trì an ninh mạng lưới.

Bạn không trao quyền chủ sở hữu ATOM khi ủy thác. Với vai trò là validator, stakefish không có khả năng chuyển hay nhận ATOM của bạn.

Cosmos phạt bất kì các validator đã bỏ qua quá nhiều block hoặc ký đúp 1 block qua việc lược bỏ phần đã stake vào validator đó. Chúng tôi sở hữu lượng vốn đặt trên hệ thống, điều này đảm bảo Stakefish hoàn toàn có trách nhiệm, điều kiện và nhiệm vụ ngăn chặn những sự cố nêu trên. Tuy nhiên, Delegator cần nắm rõ về khả năng rủi ro vẫn tồn tại.

Chúng tôi thu phí {amount}% từ lượng thưởng từ khối nhận từ delegator từ chúng tôi. Ví dụ, nếu 1 delegator nhận {exampleTotal) {currency} thưởng, stakefish sẽ nhận {amount} {currency} trong khi delegator sẽ có {exampleFee} (currency}. Chúng tôi cung cấp một trong đề nghị chi phí thấp nhất với các validator uy tín cao.

Hủy lệnh ủy thác (lệnh liên kết hay lệnh đặc cọc) bất kì khi nào bạn muốn. Tuy nhiên, sẽ cần khoảng 3 tuần để lượng ATOM trở về trạng thái không ủy thác và có thể giao dịch được. Điều này ngăn chặn các cuộc tấn từ xa.

Liên hệ với stakefish

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến staking hoặc dịch vụ xác thực của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi. Stake.fish rất hân hạnh khi được trò chuyện với các bạn và giúp định hướng các thành viên trong cộng đồng về hệ sinh thái mới đầy thú vị này.

Liên Hệ