logo

B

Kiểm tra khối lượng quyền hạn của toàn bộ mạng lưới đã ủy thác với validator Cosmos bạn lựa chọn. Ủng hộ lựa chọn validator của bạn thông qua việc tham gia các kênh mạng xã hội của họ để biết thêm chi tiết.

As of 2021-01-04, 14:00 UTC
#Tên cúa Validator
#1
Binance Staking
cosmosvaloper156gqf9837u7d4c4678yt3rl4ls9c5vuursrrzf
Quyền vote , ATOM
13,787,465
7.28%
Những người delegator
2,269
Chi phí
2.50%
#2
🐠stake.fish
cosmosvaloper1sjllsnramtg3ewxqwwrwjxfgc4n4ef9u2lcnj0
Quyền vote , ATOM
11,124,289
5.87%
Những người delegator
1,822
Chi phí
4.00%
#3
DokiaCapital
cosmosvaloper14lultfckehtszvzw4ehu0apvsr77afvyju5zzy
Quyền vote , ATOM
10,665,588
5.63%
Những người delegator
193
Chi phí
15.00%
#4
Sikka
cosmosvaloper1ey69r37gfxvxg62sh4r0ktpuc46pzjrm873ae8
Quyền vote , ATOM
8,855,090
4.68%
Những người delegator
0
Chi phí
3.00%
#5
CCN
cosmosvaloper1qaa9zej9a0ge3ugpx3pxyx602lxh3ztqgfnp42
Quyền vote , ATOM
8,340,199
4.40%
Những người delegator
1,462
Chi phí
0.00%
#6
Kraken
cosmosvaloper1nm0rrq86ucezaf8uj35pq9fpwr5r82clzyvtd8
Quyền vote , ATOM
7,884,889
4.16%
Những người delegator
6
Chi phí
100.00%
#7
Zero Knowledge Validator (ZKV)
cosmosvaloper1v5y0tg0jllvxf5c3afml8s3awue0ymju89frut
Quyền vote , ATOM
6,007,112
3.17%
Những người delegator
37
Chi phí
10.00%
#8
Chorus One
cosmosvaloper15urq2dtp9qce4fyc85m6upwm9xul3049e02707
Quyền vote , ATOM
5,741,213
3.03%
Những người delegator
309
Chi phí
7.50%
#9
MultiChain Ventures
cosmosvaloper1vf44d85es37hwl9f4h9gv0e064m0lla60j9luj
Quyền vote , ATOM
5,134,204
2.71%
Những người delegator
224
Chi phí
2.00%
#10
Cosmostation
cosmosvaloper1clpqr4nrk4khgkxj78fcwwh6dl3uw4epsluffn
Quyền vote , ATOM
4,861,398
2.57%
Những người delegator
851
Chi phí
12.00%
#11
Certus One
cosmosvaloper1qwl879nx9t6kef4supyazayf7vjhennyh568ys
Quyền vote , ATOM
4,727,480
2.50%
Những người delegator
695
Chi phí
12.50%
#12
Coinbase Custody
cosmosvaloper1a3yjj7d3qnx4spgvjcwjq9cw9snrrrhu5h6jll
Quyền vote , ATOM
4,538,889
2.40%
Những người delegator
36
Chi phí
20.00%
#13
Figment
cosmosvaloper1hjct6q7npsspsg3dgvzk3sdf89spmlpfdn6m9d
Quyền vote , ATOM
4,493,418
2.37%
Những người delegator
169
Chi phí
9.00%
#14
Blockpower
cosmosvaloper1rpgtz9pskr5geavkjz02caqmeep7cwwpv73axj
Quyền vote , ATOM
3,842,501
2.03%
Những người delegator
438
Chi phí
3.00%
#15
iqlusion
cosmosvaloper1grgelyng2v6v3t8z87wu3sxgt9m5s03xfytvz7
Quyền vote , ATOM
3,716,441
1.96%
Những người delegator
167
Chi phí
10.00%
#16
P2P.ORG - P2P Validator
cosmosvaloper132juzk0gdmwuxvx4phug7m3ymyatxlh9734g4w
Quyền vote , ATOM
3,698,271
1.95%
Những người delegator
350
Chi phí
8.00%
#17
Polychain Labs
cosmosvaloper14k4pzckkre6uxxyd2lnhnpp8sngys9m6hl6ml7
Quyền vote , ATOM
3,589,073
1.90%
Những người delegator
255
Chi phí
20.00%
#18
hashtower
cosmosvaloper1ma02nlc7lchu7caufyrrqt4r6v2mpsj90y9wzd
Quyền vote , ATOM
3,295,169
1.74%
Những người delegator
81
Chi phí
3.00%
#19
B-Harvest
cosmosvaloper10e4vsut6suau8tk9m6dnrm0slgd6npe3jx5xpv
Quyền vote , ATOM
3,189,940
1.68%
Những người delegator
91
Chi phí
10.00%
#20
Forbole
cosmosvaloper14kn0kk33szpwus9nh8n87fjel8djx0y070ymmj
Quyền vote , ATOM
2,688,374
1.42%
Những người delegator
523
Chi phí
9.50%
#21
IRISnet-Bianjie
cosmosvaloper1ssm0d433seakyak8kcf93yefhknjleeds4y3em
Quyền vote , ATOM
2,601,737
1.37%
Những người delegator
47
Chi phí
10.00%
#22
Staking Facilities
cosmosvaloper1x88j7vp2xnw3zec8ur3g4waxycyz7m0mahdv3p
Quyền vote , ATOM
2,433,825
1.29%
Những người delegator
145
Chi phí
10.00%
#23
BouBouNode
cosmosvaloper1eh5mwu044gd5ntkkc2xgfg8247mgc56fz4sdg3
Quyền vote , ATOM
2,262,061
1.19%
Những người delegator
39
Chi phí
6.10%
#24
CoinoneNode
cosmosvaloper1te8nxpc2myjfrhaty0dnzdhs5ahdh5agzuym9v
Quyền vote , ATOM
2,201,006
1.16%
Những người delegator
801
Chi phí
10.00%
#25
SparkPool
cosmosvaloper1rwh0cxa72d3yle3r4l8gd7vyphrmjy2kpe4x72
Quyền vote , ATOM
1,946,822
1.03%
Những người delegator
1,439
Chi phí
20.00%
#26
Everstake
cosmosvaloper1tflk30mq5vgqjdly92kkhhq3raev2hnz6eete3
Quyền vote , ATOM
1,945,271
1.03%
Những người delegator
0
Chi phí
3.00%
#27
InfStones (Infinity Stones)
cosmosvaloper1sd4tl9aljmmezzudugs7zlaya7pg2895ws8tfs
Quyền vote , ATOM
1,870,479
0.99%
Những người delegator
53
Chi phí
10.00%
#28
KalpaTech
cosmosvaloper1ehkfl7palwrh6w2hhr2yfrgrq8jetgucudztfe
Quyền vote , ATOM
1,868,757
0.99%
Những người delegator
79
Chi phí
15.00%
#29
ATEAM
cosmosvaloper14l0fp639yudfl46zauvv8rkzjgd4u0zk2aseys
Quyền vote , ATOM
1,804,697
0.95%
Những người delegator
153
Chi phí
9.90%
#30
Huobi Wallet
cosmosvaloper12w6tynmjzq4l8zdla3v4x0jt8lt4rcz5gk7zg2
Quyền vote , ATOM
1,732,745
0.91%
Những người delegator
1,152
Chi phí
8.00%
#31
validator.network | Security first. Highly available.
cosmosvaloper1sxx9mszve0gaedz5ld7qdkjkfv8z992ax69k08
Quyền vote , ATOM
1,714,100
0.91%
Những người delegator
126
Chi phí
10.00%
#32
ChainLayer
cosmosvaloper1kgddca7qj96z0qcxr2c45z73cfl0c75p7f3s2e
Quyền vote , ATOM
1,555,290
0.82%
Những người delegator
49
Chi phí
10.00%
#33
HuobiPool
cosmosvaloper1kn3wugetjuy4zetlq6wadchfhvu3x740ae6z6x
Quyền vote , ATOM
1,474,977
0.78%
Những người delegator
247
Chi phí
4.00%
#34
SG-1
cosmosvaloper196ax4vc0lwpxndu9dyhvca7jhxp70rmcvrj90c
Quyền vote , ATOM
1,362,394
0.72%
Những người delegator
219
Chi phí
0.00%
#35
Staked
cosmosvaloper1we6knm8qartmmh2r0qfpsz6pq0s7emv3e0meuw
Quyền vote , ATOM
1,309,640
0.69%
Những người delegator
170
Chi phí
10.00%
#36
Delega Networks♾
cosmosvaloper1uutuwrwt3z2a5z8z3uasml3rftlpmu25aga5c6
Quyền vote , ATOM
1,288,061
0.68%
Những người delegator
55
Chi phí
10.00%
#37
Cephalopod Equipment
cosmosvaloper16k579jk6yt2cwmqx9dz5xvq9fug2tekvlu9qdv
Quyền vote , ATOM
1,279,017
0.68%
Những người delegator
98
Chi phí
8.11%
#38
Alphemy Capital
cosmosvaloper16zgjnqxryhq2kftfuv8urp50x0xwt5dagemhfl
Quyền vote , ATOM
1,258,241
0.66%
Những người delegator
7
Chi phí
20.00%
#39
HyperblocksPro
cosmosvaloper1ul2me6vukg2vac2p6ltxmqlaa7jywdgt8q76ag
Quyền vote , ATOM
1,251,187
0.66%
Những người delegator
52
Chi phí
10.00%
#40
01node
cosmosvaloper17mggn4znyeyg25wd7498qxl7r2jhgue8u4qjcq
Quyền vote , ATOM
1,228,982
0.65%
Những người delegator
33
Chi phí
10.00%
#41
Cypher Core
cosmosvaloper1pjmngrwcsatsuyy8m3qrunaun67sr9x7z5r2qs
Quyền vote , ATOM
1,094,860
0.58%
Những người delegator
41
Chi phí
10.00%
#42
Simply Staking
cosmosvaloper124maqmcqv8tquy764ktz7cu0gxnzfw54n3vww8
Quyền vote , ATOM
1,022,731
0.54%
Những người delegator
96
Chi phí
7.00%
#43
StakeWith.Us
cosmosvaloper1jlr62guqwrwkdt4m3y00zh2rrsamhjf9num5xr
Quyền vote , ATOM
1,011,019
0.53%
Những người delegator
65
Chi phí
15.00%
#44
🌐 KysenPool Sky ☁️
cosmosvaloper146kwpzhmleafmhtaxulfptyhnvwxzlvm87hwnm
Quyền vote , ATOM
1,000,607
0.53%
Những người delegator
94
Chi phí
7.90%
#45
AUDIT.one
cosmosvaloper1udpsgkgyutgsglauk9vk9rs03a3skc62gup9ny
Quyền vote , ATOM
934,976
0.49%
Những người delegator
27
Chi phí
7.00%
#46
DragonStake
cosmosvaloper15r4tc0m6hc7z8drq3dzlrtcs6rq2q9l2nvwher
Quyền vote , ATOM
897,852
0.47%
Những người delegator
52
Chi phí
20.00%
#47
KIRA Staking
cosmosvaloper16qme5yxucnaj6snx35nmwze0wyxr8wfgqxsqfw
Quyền vote , ATOM
883,982
0.47%
Những người delegator
49
Chi phí
9.00%
#48
lunamint
cosmosvaloper1ec3p6a75mqwkv33zt543n6cnxqwun37rr5xlqv
Quyền vote , ATOM
829,622
0.44%
Những người delegator
22
Chi phí
15.00%
#49
Stakin
cosmosvaloper1fhr7e04ct0zslmkzqt9smakg3sxrdve6ulclj2
Quyền vote , ATOM
809,071
0.43%
Những người delegator
0
Chi phí
5.00%
#50
OKEx Pool
cosmosvaloper19yy989ka5usws6gsd8vl94y7l6ssgdwsrnscjc
Quyền vote , ATOM
804,350
0.42%
Những người delegator
68
Chi phí
10.00%
#51
melea Staking-Pool
cosmosvaloper1zqgheeawp7cmqk27dgyctd80rd8ryhqs6la9wc
Quyền vote , ATOM
785,666
0.41%
Những người delegator
62
Chi phí
15.00%
#52
Ztake.org
cosmosvaloper102ruvpv2srmunfffxavttxnhezln6fnc54at8c
Quyền vote , ATOM
779,410
0.41%
Những người delegator
128
Chi phí
7.00%
#53
chainflow-cosmos-prodval-01
cosmosvaloper1j0vaeh27t4rll7zhmarwcuq8xtrmvqhudrgcky
Quyền vote , ATOM
757,151
0.40%
Những người delegator
42
Chi phí
12.00%
#54
Any Labs
cosmosvaloper1648ynlpdw7fqa2axt0w2yp3fk542junl7rsvq6
Quyền vote , ATOM
735,758
0.39%
Những người delegator
365
Chi phí
2.00%
#55
Ping.pub
cosmosvaloper1jxv0u20scum4trha72c7ltfgfqef6nsch7q6cu
Quyền vote , ATOM
735,331
0.39%
Những người delegator
19
Chi phí
8.00%
#56
Castlenode
cosmosvaloper1qs8tnw2t8l6amtzvdemnnsq9dzk0ag0z52uzay
Quyền vote , ATOM
721,793
0.38%
Những người delegator
381
Chi phí
9.00%
#57
Skystar Capital
cosmosvaloper1uhnsxv6m83jj3328mhrql7yax3nge5svrv6t6c
Quyền vote , ATOM
705,880
0.37%
Những người delegator
8
Chi phí
10.00%
#58
Cryptium Labs
cosmosvaloper1kj0h4kn4z5xvedu2nd9c4a9a559wvpuvu0h6qn
Quyền vote , ATOM
675,578
0.36%
Những người delegator
104
Chi phí
11.00%
#59
nylira.net
cosmosvaloper13sduv92y3xdhy3rpmhakrc3v7t37e7ps9l0kpv
Quyền vote , ATOM
633,129
0.33%
Những người delegator
34
Chi phí
10.00%
#60
Umbrella ☔
cosmosvaloper1lktjhnzkpkz3ehrg8psvmwhafg56kfss3q3t8m
Quyền vote , ATOM
613,508
0.32%
Những người delegator
53
Chi phí
10.00%
#61
Citadel.one
cosmosvaloper1lzhlnpahvznwfv4jmay2tgaha5kmz5qxerarrl
Quyền vote , ATOM
593,806
0.31%
Những người delegator
44
Chi phí
0.00%
#62
syncnode
cosmosvaloper19j2hd230c3hw6ds843yu8akc0xgvdvyuz9v02v
Quyền vote , ATOM
593,346
0.31%
Những người delegator
26
Chi phí
10.00%
#63
Staking Fund
cosmosvaloper1000ya26q2cmh399q4c5aaacd9lmmdqp90kw2jn
Quyền vote , ATOM
591,469
0.31%
Những người delegator
69
Chi phí
12.00%
#64
WeStaking
cosmosvaloper1ptyzewnns2kn37ewtmv6ppsvhdnmeapvtfc9y5
Quyền vote , ATOM
580,268
0.31%
Những người delegator
871
Chi phí
3.00%
#65
HashQuark
cosmosvaloper1cgh5ksjwy2sd407lyre4l3uj2fdrqhpkzp06e6
Quyền vote , ATOM
571,500
0.30%
Những người delegator
398
Chi phí
10.00%
#66
commercio.network
cosmosvaloper1fqzqejwkk898fcslw4z4eeqjzesynvrdfr5hte
Quyền vote , ATOM
566,303
0.30%
Những người delegator
20
Chi phí
9.00%
#67
Velocity V1
cosmosvaloper199mlc7fr6ll5t54w7tts7f4s0cvnqgc59nmuxf
Quyền vote , ATOM
550,516
0.29%
Những người delegator
21
Chi phí
10.00%
#68
Compass
cosmosvaloper1ff0dw8kawsnxkrgj7p65kvw7jxxakyf8n583gx
Quyền vote , ATOM
534,053
0.28%
Những người delegator
30
Chi phí
10.00%
#69
🐡grant.fish
cosmosvaloper1xym2qygmr9vanpa0m7ndk3n0qxgey3ffzcyd5c
Quyền vote , ATOM
525,173
0.28%
Những người delegator
13
Chi phí
100.00%
#70
FRESHATOMS
cosmosvaloper17h2x3j7u44qkrq0sk8ul0r2qr440rwgjkfg0gh
Quyền vote , ATOM
523,112
0.28%
Những người delegator
884
Chi phí
1.99%
#71
kytzu
cosmosvaloper1wtv0kp6ydt03edd8kyr5arr4f3yc52vp3u2x3u
Quyền vote , ATOM
520,702
0.27%
Những người delegator
13
Chi phí
20.00%
#72
Sentinel
cosmosvaloper1u6ddcsjueax884l3tfrs66497c7g86skn7pa0u
Quyền vote , ATOM
508,148
0.27%
Những người delegator
37
Chi phí
20.00%
#73
jackzampolin
cosmosvaloper130mdu9a0etmeuw52qfxk73pn0ga6gawkxsrlwf
Quyền vote , ATOM
498,007
0.26%
Những người delegator
100
Chi phí
10.00%
#74
zugerselfdelegation
cosmosvaloper1gdg6qqe5a3u483unqlqsnullja23g0xvqkxtk0
Quyền vote , ATOM
462,780
0.24%
Những người delegator
9
Chi phí
100.00%
#75
Wetez
cosmosvaloper1s05va5d09xlq3et8mapsesqh6r5lqy7mkhwshm
Quyền vote , ATOM
461,770
0.24%
Những người delegator
116
Chi phí
10.00%
#76
Easy 2 Stake
cosmosvaloper1e0plfg475phrsvrlzw8gwppeva0zk5yg9fgg8c
Quyền vote , ATOM
458,399
0.24%
Những người delegator
65
Chi phí
10.00%
#77
Swiss Staking
cosmosvaloper1y0us8xvsvfvqkk9c6nt5cfyu5au5tww2ztve7q
Quyền vote , ATOM
454,154
0.24%
Những người delegator
735
Chi phí
1.00%
#78
gf.network
cosmosvaloper1dse76yk5jmj85jsd77ewsczc4k3u4s7a870wtj
Quyền vote , ATOM
446,731
0.24%
Những người delegator
11
Chi phí
8.00%
#79
Stir
cosmosvaloper1d0aup392g3enru7eash83sedqclaxvp7fzh6gk
Quyền vote , ATOM
434,027
0.23%
Những người delegator
173
Chi phí
10.00%
#80
Citizen Cosmos
cosmosvaloper1e859xaue4k2jzqw20cv6l7p3tmc378pc3k8g2u
Quyền vote , ATOM
431,092
0.23%
Những người delegator
8
Chi phí
12.00%
#81
Cosmic Validator
cosmosvaloper1de7qx00pz2j6gn9k88ntxxylelkazfk3g8fgh9
Quyền vote , ATOM
411,035
0.22%
Những người delegator
210
Chi phí
9.00%
#82
Firmamint
cosmosvaloper19kwwdw0j64xhrmgkz49l0lmu5uyujjayxakwsn
Quyền vote , ATOM
377,628
0.20%
Những người delegator
36
Chi phí
15.00%
#83
Stake Capital
cosmosvaloper1k9a0cs97vul8w2vwknlfmpez6prv8klv03lv3d
Quyền vote , ATOM
366,748
0.19%
Những người delegator
110
Chi phí
8.00%
#84
DEBO
cosmosvaloper1z66j0z75a9flwnez7sa8jxx46cqu4rfhd9q82w
Quyền vote , ATOM
342,473
0.18%
Những người delegator
0
Chi phí
0.00%
#85
Mythos
cosmosvaloper1w0330zv7quttes76vmdhda3tnz045uqs37wfx0
Quyền vote , ATOM
333,170
0.18%
Những người delegator
6
Chi phí
15.00%
#86
BlockMatrix 🚀
cosmosvaloper1n5pu2rtz4e2skaeatcmlexza7kheedzh8a2680
Quyền vote , ATOM
324,738
0.17%
Những người delegator
11
Chi phí
15.00%
#87
stake.systems
cosmosvaloper1ualhu3fjgg77g485gmyswkq3w0dp7gys6qzwrv
Quyền vote , ATOM
301,160
0.16%
Những người delegator
4
Chi phí
10.00%
#88
Genesis Lab
cosmosvaloper1wdrypwex63geqswmcy5qynv4w3z3dyef2qmyna
Quyền vote , ATOM
298,614
0.16%
Những người delegator
52
Chi phí
7.00%
#89
blockscape
cosmosvaloper13x77yexvf6qexfjg9czp6jhpv7vpjdwwkyhe4p
Quyền vote , ATOM
290,494
0.15%
Những người delegator
19
Chi phí
10.00%
#90
👾replicator.network
cosmosvaloper1et77usu8q2hargvyusl4qzryev8x8t9wwqkxfs
Quyền vote , ATOM
278,759
0.15%
Những người delegator
22
Chi phí
5.00%
#91
noma
cosmosvaloper1r8kyvg4me2upnvlk26n2ay0zd5t4jktna8hhxp
Quyền vote , ATOM
250,087
0.13%
Những người delegator
7
Chi phí
20.00%
#92
2nd only to Certus One in GoS: in3s.com
cosmosvaloper1rcp29q3hpd246n6qak7jluqep4v006cdsc2kkl
Quyền vote , ATOM
246,023
0.13%
Những người delegator
20
Chi phí
100.00%
#93
omega3
cosmosvaloper1s6t3wzx6mcv3pjg5fp2ddzplm3gj4pg6d330wg
Quyền vote , ATOM
245,002
0.13%
Những người delegator
7
Chi phí
20.00%
#94
Moonstake
cosmosvaloper125umsz3fws7gepn5ccsh0sv4gre9r6a3tccz4r
Quyền vote , ATOM
242,681
0.13%
Những người delegator
183
Chi phí
3.00%
#95
firstblock
cosmosvaloper1s65zmn32zugl57ysj47s7vmfcek0rtd7he7wde
Quyền vote , ATOM
194,213
0.10%
Những người delegator
8
Chi phí
20.00%
#96
kochacolaj
cosmosvaloper1emaa7mwgpnpmc7yptm728ytp9quamsvu837nc0
Quyền vote , ATOM
184,877
0.10%
Những người delegator
8
Chi phí
20.00%
#97
Fenbushi US - Staked
cosmosvaloper1m83cwjucw9nt8xm66u8xavvy6v9m7xfspcszc5
Quyền vote , ATOM
178,200
0.09%
Những người delegator
11
Chi phí
10.00%
#98
SNZPool
cosmosvaloper1s6x9fy4wc49wj9jx4jv6czredqsmp46h7vnk2q
Quyền vote , ATOM
170,038
0.09%
Những người delegator
16
Chi phí
10.00%
#99
Angel
cosmosvaloper1w0494h0l4mneaq7ajkrcjvn73m2n04l87j2nst
Quyền vote , ATOM
161,896
0.09%
Những người delegator
24
Chi phí
20.00%
#100
melange
cosmosvaloper1cz6q5nys0tgupq2mt99amsltepglxqgwfs6fum
Quyền vote , ATOM
159,195
0.08%
Những người delegator
19
Chi phí
1.00%
contact

Chúng tôi vui mừng khi thấy các dự án Blockchain tương tác với nhau trên Cosmos. Chúng tôi đã chứng minh năng lực của mình dưới vai trò validator bằng việc chiến thắng Game of Stakes. Stake.fish sẽ bổ sung nâng cao nền tảng kiến thức đã tích lũy để tiếp tục đóng vai trò một trong những node validator bảo mật và hiệu quả nhất trên Cosmos.

Stake token ATOM của bạn cùng chúng tôi.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi mà các thành viên trong cộng đồng stake.fish đã đưa ra. Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi khác xin mời liên hệ với chúng tôi.

contact

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến staking hoặc dịch vụ xác thực của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi. Stake.fish rất hân hạnh khi được trò chuyện với các bạn và giúp định hướng các thành viên trong cộng đồng về hệ sinh thái mới đầy thú vị này.

Liên Hệ