logo

B

Kiểm tra khối lượng quyền hạn của toàn bộ mạng lưới đã ủy thác với validator Cosmos bạn lựa chọn. Ủng hộ lựa chọn validator của bạn thông qua việc tham gia các kênh mạng xã hội của họ để biết thêm chi tiết.

As of 2021-04-12, 22:00 UTC
#Tên cúa Validator
#1
Binance Staking
cosmosvaloper156gqf9837u7d4c4678yt3rl4ls9c5vuursrrzf
Quyền vote , ATOM
13,398,654
7.64%
Những người delegator
5,957
Chi phí
2.50%
#2
Paradigm
cosmosvaloper19lss6zgdh5vvcpjhfftdghrpsw7a4434elpwpu
Quyền vote , ATOM
12,986,127
7.41%
Những người delegator
64
Chi phí
100.00%
#3
DokiaCapital
cosmosvaloper14lultfckehtszvzw4ehu0apvsr77afvyju5zzy
Quyền vote , ATOM
10,386,312
5.92%
Những người delegator
367
Chi phí
15.00%
#4
🐠stake.fish
cosmosvaloper1sjllsnramtg3ewxqwwrwjxfgc4n4ef9u2lcnj0
Quyền vote , ATOM
8,975,798
5.12%
Những người delegator
2,557
Chi phí
4.00%
#5
Coinbase Custody
cosmosvaloper1a3yjj7d3qnx4spgvjcwjq9cw9snrrrhu5h6jll
Quyền vote , ATOM
8,607,229
4.91%
Những người delegator
177
Chi phí
20.00%
#6
CCN
cosmosvaloper1qaa9zej9a0ge3ugpx3pxyx602lxh3ztqgfnp42
Quyền vote , ATOM
8,512,242
4.85%
Những người delegator
3,304
Chi phí
2.00%
#7
Sikka
cosmosvaloper1ey69r37gfxvxg62sh4r0ktpuc46pzjrm873ae8
Quyền vote , ATOM
7,456,805
4.25%
Những người delegator
16,740
Chi phí
3.00%
#8
Zero Knowledge Validator (ZKV)
cosmosvaloper1v5y0tg0jllvxf5c3afml8s3awue0ymju89frut
Quyền vote , ATOM
5,957,343
3.40%
Những người delegator
75
Chi phí
10.00%
#9
Kraken
cosmosvaloper1nm0rrq86ucezaf8uj35pq9fpwr5r82clzyvtd8
Quyền vote , ATOM
5,486,409
3.13%
Những người delegator
128
Chi phí
100.00%
#10
Chorus One
cosmosvaloper15urq2dtp9qce4fyc85m6upwm9xul3049e02707
Quyền vote , ATOM
4,868,127
2.78%
Những người delegator
465
Chi phí
7.50%
#11
MultiChain Ventures
cosmosvaloper1vf44d85es37hwl9f4h9gv0e064m0lla60j9luj
Quyền vote , ATOM
4,209,994
2.40%
Những người delegator
489
Chi phí
2.00%
#12
Cosmostation
cosmosvaloper1clpqr4nrk4khgkxj78fcwwh6dl3uw4epsluffn
Quyền vote , ATOM
3,973,118
2.27%
Những người delegator
2,957
Chi phí
8.90%
#13
iqlusion
cosmosvaloper1grgelyng2v6v3t8z87wu3sxgt9m5s03xfytvz7
Quyền vote , ATOM
3,919,763
2.24%
Những người delegator
342
Chi phí
10.00%
#14
Polychain Labs
cosmosvaloper14k4pzckkre6uxxyd2lnhnpp8sngys9m6hl6ml7
Quyền vote , ATOM
3,521,155
2.01%
Những người delegator
252
Chi phí
20.00%
#15
Certus One
cosmosvaloper1qwl879nx9t6kef4supyazayf7vjhennyh568ys
Quyền vote , ATOM
3,512,556
2.00%
Những người delegator
1,375
Chi phí
12.50%
#16
Figment
cosmosvaloper1hjct6q7npsspsg3dgvzk3sdf89spmlpfdn6m9d
Quyền vote , ATOM
3,448,141
1.97%
Những người delegator
271
Chi phí
9.00%
#17
P2P.ORG - P2P Validator
cosmosvaloper132juzk0gdmwuxvx4phug7m3ymyatxlh9734g4w
Quyền vote , ATOM
3,401,532
1.94%
Những người delegator
469
Chi phí
8.00%
#18
B-Harvest
cosmosvaloper10e4vsut6suau8tk9m6dnrm0slgd6npe3jx5xpv
Quyền vote , ATOM
3,032,587
1.73%
Những người delegator
216
Chi phí
10.00%
#19
DEBO
cosmosvaloper1z66j0z75a9flwnez7sa8jxx46cqu4rfhd9q82w
Quyền vote , ATOM
2,948,908
1.68%
Những người delegator
244
Chi phí
2.00%
#20
SG-1
cosmosvaloper196ax4vc0lwpxndu9dyhvca7jhxp70rmcvrj90c
Quyền vote , ATOM
2,736,653
1.56%
Những người delegator
2,052
Chi phí
0.00%
#21
Everstake
cosmosvaloper1tflk30mq5vgqjdly92kkhhq3raev2hnz6eete3
Quyền vote , ATOM
2,675,549
1.53%
Những người delegator
30,720
Chi phí
5.00%
#22
hashtower
cosmosvaloper1ma02nlc7lchu7caufyrrqt4r6v2mpsj90y9wzd
Quyền vote , ATOM
2,520,480
1.44%
Những người delegator
228
Chi phí
3.00%
#23
Blockpower
cosmosvaloper1rpgtz9pskr5geavkjz02caqmeep7cwwpv73axj
Quyền vote , ATOM
2,067,514
1.18%
Những người delegator
100
Chi phí
3.00%
#24
IRISnet-Bianjie
cosmosvaloper1ssm0d433seakyak8kcf93yefhknjleeds4y3em
Quyền vote , ATOM
1,971,947
1.12%
Những người delegator
95
Chi phí
10.00%
#25
BouBouNode
cosmosvaloper1eh5mwu044gd5ntkkc2xgfg8247mgc56fz4sdg3
Quyền vote , ATOM
1,926,621
1.10%
Những người delegator
36
Chi phí
6.10%
#26
InfStones (Infinity Stones)
cosmosvaloper1sd4tl9aljmmezzudugs7zlaya7pg2895ws8tfs
Quyền vote , ATOM
1,909,268
1.09%
Những người delegator
77
Chi phí
10.00%
#27
Forbole
cosmosvaloper14kn0kk33szpwus9nh8n87fjel8djx0y070ymmj
Quyền vote , ATOM
1,877,966
1.07%
Những người delegator
943
Chi phí
9.50%
#28
CoinoneNode
cosmosvaloper1te8nxpc2myjfrhaty0dnzdhs5ahdh5agzuym9v
Quyền vote , ATOM
1,810,158
1.03%
Những người delegator
773
Chi phí
10.00%
#29
Staking Facilities
cosmosvaloper1x88j7vp2xnw3zec8ur3g4waxycyz7m0mahdv3p
Quyền vote , ATOM
1,656,932
0.94%
Những người delegator
255
Chi phí
10.00%
#30
HuobiPool
cosmosvaloper1kn3wugetjuy4zetlq6wadchfhvu3x740ae6z6x
Quyền vote , ATOM
1,461,602
0.83%
Những người delegator
198
Chi phí
4.00%
#31
KalpaTech
cosmosvaloper1ehkfl7palwrh6w2hhr2yfrgrq8jetgucudztfe
Quyền vote , ATOM
1,451,524
0.83%
Những người delegator
125
Chi phí
15.00%
#32
ChainLayer
cosmosvaloper1kgddca7qj96z0qcxr2c45z73cfl0c75p7f3s2e
Quyền vote , ATOM
1,372,508
0.78%
Những người delegator
83
Chi phí
10.00%
#33
validator.network | Security first. Highly available.
cosmosvaloper1sxx9mszve0gaedz5ld7qdkjkfv8z992ax69k08
Quyền vote , ATOM
1,361,554
0.78%
Những người delegator
165
Chi phí
10.00%
#34
Cephalopod Equipment
cosmosvaloper16k579jk6yt2cwmqx9dz5xvq9fug2tekvlu9qdv
Quyền vote , ATOM
1,309,953
0.75%
Những người delegator
221
Chi phí
8.11%
#35
HyperblocksPro
cosmosvaloper1ul2me6vukg2vac2p6ltxmqlaa7jywdgt8q76ag
Quyền vote , ATOM
1,196,642
0.68%
Những người delegator
47
Chi phí
10.00%
#36
ATEAM
cosmosvaloper14l0fp639yudfl46zauvv8rkzjgd4u0zk2aseys
Quyền vote , ATOM
1,096,685
0.63%
Những người delegator
203
Chi phí
9.90%
#37
SparkPool
cosmosvaloper1rwh0cxa72d3yle3r4l8gd7vyphrmjy2kpe4x72
Quyền vote , ATOM
1,096,434
0.63%
Những người delegator
1,169
Chi phí
20.00%
#38
Staked
cosmosvaloper1we6knm8qartmmh2r0qfpsz6pq0s7emv3e0meuw
Quyền vote , ATOM
1,052,245
0.60%
Những người delegator
232
Chi phí
10.00%
#39
01node
cosmosvaloper17mggn4znyeyg25wd7498qxl7r2jhgue8u4qjcq
Quyền vote , ATOM
1,041,890
0.59%
Những người delegator
69
Chi phí
10.00%
#40
Delega Networks♾
cosmosvaloper1uutuwrwt3z2a5z8z3uasml3rftlpmu25aga5c6
Quyền vote , ATOM
1,004,417
0.57%
Những người delegator
109
Chi phí
10.00%
#41
OKEx Pool
cosmosvaloper19yy989ka5usws6gsd8vl94y7l6ssgdwsrnscjc
Quyền vote , ATOM
809,131
0.46%
Những người delegator
69
Chi phí
10.00%
#42
Huobi Wallet
cosmosvaloper12w6tynmjzq4l8zdla3v4x0jt8lt4rcz5gk7zg2
Quyền vote , ATOM
763,171
0.44%
Những người delegator
793
Chi phí
9.00%
#43
Alphemy Capital
cosmosvaloper16zgjnqxryhq2kftfuv8urp50x0xwt5dagemhfl
Quyền vote , ATOM
749,980
0.43%
Những người delegator
11
Chi phí
20.00%
#44
Citadel.one
cosmosvaloper1lzhlnpahvznwfv4jmay2tgaha5kmz5qxerarrl
Quyền vote , ATOM
733,786
0.42%
Những người delegator
328
Chi phí
1.00%
#45
Skystar Capital
cosmosvaloper1uhnsxv6m83jj3328mhrql7yax3nge5svrv6t6c
Quyền vote , ATOM
702,884
0.40%
Những người delegator
10
Chi phí
10.00%
#46
Velocity V1
cosmosvaloper199mlc7fr6ll5t54w7tts7f4s0cvnqgc59nmuxf
Quyền vote , ATOM
675,450
0.39%
Những người delegator
31
Chi phí
10.00%
#47
Cypher Core
cosmosvaloper1pjmngrwcsatsuyy8m3qrunaun67sr9x7z5r2qs
Quyền vote , ATOM
666,031
0.38%
Những người delegator
66
Chi phí
10.00%
#48
Any Labs
cosmosvaloper1648ynlpdw7fqa2axt0w2yp3fk542junl7rsvq6
Quyền vote , ATOM
617,214
0.35%
Những người delegator
404
Chi phí
2.00%
#49
StakeWith.Us
cosmosvaloper1jlr62guqwrwkdt4m3y00zh2rrsamhjf9num5xr
Quyền vote , ATOM
572,564
0.33%
Những người delegator
90
Chi phí
15.00%
#50
chainflow-cosmos-prodval-01
cosmosvaloper1j0vaeh27t4rll7zhmarwcuq8xtrmvqhudrgcky
Quyền vote , ATOM
571,125
0.33%
Những người delegator
222
Chi phí
12.00%
#51
🌐 KysenPool Sky ☁️
cosmosvaloper146kwpzhmleafmhtaxulfptyhnvwxzlvm87hwnm
Quyền vote , ATOM
563,086
0.32%
Những người delegator
129
Chi phí
7.90%
#52
Simply Staking
cosmosvaloper124maqmcqv8tquy764ktz7cu0gxnzfw54n3vww8
Quyền vote , ATOM
535,212
0.31%
Những người delegator
171
Chi phí
7.00%
#53
zugerselfdelegation
cosmosvaloper1gdg6qqe5a3u483unqlqsnullja23g0xvqkxtk0
Quyền vote , ATOM
496,634
0.28%
Những người delegator
28
Chi phí
100.00%
#54
Stakin
cosmosvaloper1fhr7e04ct0zslmkzqt9smakg3sxrdve6ulclj2
Quyền vote , ATOM
489,603
0.28%
Những người delegator
2,218
Chi phí
5.00%
#55
DragonStake
cosmosvaloper15r4tc0m6hc7z8drq3dzlrtcs6rq2q9l2nvwher
Quyền vote , ATOM
483,023
0.28%
Những người delegator
68
Chi phí
9.00%
#56
Swiss Staking
cosmosvaloper1y0us8xvsvfvqkk9c6nt5cfyu5au5tww2ztve7q
Quyền vote , ATOM
439,274
0.25%
Những người delegator
1,044
Chi phí
1.00%
#57
FRESHATOMS
cosmosvaloper17h2x3j7u44qkrq0sk8ul0r2qr440rwgjkfg0gh
Quyền vote , ATOM
431,966
0.25%
Những người delegator
953
Chi phí
1.99%
#58
syncnode
cosmosvaloper19j2hd230c3hw6ds843yu8akc0xgvdvyuz9v02v
Quyền vote , ATOM
415,817
0.24%
Những người delegator
24
Chi phí
10.00%
#59
cosmosgbt
cosmosvaloper1x8rr4hcf54nz6hfckyy2n05sxss54h8wz9puzg
Quyền vote , ATOM
393,803
0.22%
Những người delegator
148
Chi phí
0.00%
#60
jackzampolin
cosmosvaloper130mdu9a0etmeuw52qfxk73pn0ga6gawkxsrlwf
Quyền vote , ATOM
374,391
0.21%
Những người delegator
147
Chi phí
5.00%
#61
Easy 2 Stake
cosmosvaloper1e0plfg475phrsvrlzw8gwppeva0zk5yg9fgg8c
Quyền vote , ATOM
372,755
0.21%
Những người delegator
92
Chi phí
10.00%
#62
Compass
cosmosvaloper1ff0dw8kawsnxkrgj7p65kvw7jxxakyf8n583gx
Quyền vote , ATOM
365,947
0.21%
Những người delegator
38
Chi phí
10.00%
#63
melea Staking-Pool
cosmosvaloper1zqgheeawp7cmqk27dgyctd80rd8ryhqs6la9wc
Quyền vote , ATOM
357,925
0.20%
Những người delegator
85
Chi phí
15.00%
#64
WeStaking
cosmosvaloper1ptyzewnns2kn37ewtmv6ppsvhdnmeapvtfc9y5
Quyền vote , ATOM
354,137
0.20%
Những người delegator
1,183
Chi phí
3.00%
#65
kytzu
cosmosvaloper1wtv0kp6ydt03edd8kyr5arr4f3yc52vp3u2x3u
Quyền vote , ATOM
348,702
0.20%
Những người delegator
13
Chi phí
20.00%
#66
commercio.network
cosmosvaloper1fqzqejwkk898fcslw4z4eeqjzesynvrdfr5hte
Quyền vote , ATOM
318,667
0.18%
Những người delegator
18
Chi phí
9.00%
#67
Ztake.org
cosmosvaloper102ruvpv2srmunfffxavttxnhezln6fnc54at8c
Quyền vote , ATOM
316,381
0.18%
Những người delegator
187
Chi phí
7.00%
#68
Moonstake
cosmosvaloper125umsz3fws7gepn5ccsh0sv4gre9r6a3tccz4r
Quyền vote , ATOM
314,287
0.18%
Những người delegator
540
Chi phí
3.00%
#69
HashQuark
cosmosvaloper1cgh5ksjwy2sd407lyre4l3uj2fdrqhpkzp06e6
Quyền vote , ATOM
314,040
0.18%
Những người delegator
482
Chi phí
10.00%
#70
Ping.pub
cosmosvaloper1jxv0u20scum4trha72c7ltfgfqef6nsch7q6cu
Quyền vote , ATOM
310,850
0.18%
Những người delegator
18
Chi phí
8.00%
#71
Staking Fund
cosmosvaloper1000ya26q2cmh399q4c5aaacd9lmmdqp90kw2jn
Quyền vote , ATOM
302,343
0.17%
Những người delegator
93
Chi phí
12.00%
#72
stake.systems
cosmosvaloper1ualhu3fjgg77g485gmyswkq3w0dp7gys6qzwrv
Quyền vote , ATOM
301,720
0.17%
Những người delegator
42
Chi phí
10.00%
#73
cosmosvaloper1p42rgfdq500nlt387l4f0vfv5p90dl6ftr8jds
Quyền vote , ATOM
259,563
0.15%
Những người delegator
8
Chi phí
100.00%
#74
KIRA Staking
cosmosvaloper16qme5yxucnaj6snx35nmwze0wyxr8wfgqxsqfw
Quyền vote , ATOM
258,431
0.15%
Những người delegator
45
Chi phí
9.00%
#75
vortex.live
cosmosvaloper1gxju9ky3hwxvqqagrl3dxtl49kjpxq6wlqe6m5
Quyền vote , ATOM
256,165
0.15%
Những người delegator
0
Chi phí
10.00%
#76
Sentinel
cosmosvaloper1u6ddcsjueax884l3tfrs66497c7g86skn7pa0u
Quyền vote , ATOM
254,842
0.15%
Những người delegator
48
Chi phí
20.00%
#77
Allnodes
cosmosvaloper1n229vhepft6wnkt5tjpwmxdmcnfz55jv3vp77d
Quyền vote , ATOM
253,211
0.14%
Những người delegator
1,800
Chi phí
0.00%
#78
noma
cosmosvaloper1r8kyvg4me2upnvlk26n2ay0zd5t4jktna8hhxp
Quyền vote , ATOM
250,078
0.14%
Những người delegator
10
Chi phí
20.00%
#79
Mythos
cosmosvaloper1w0330zv7quttes76vmdhda3tnz045uqs37wfx0
Quyền vote , ATOM
248,283
0.14%
Những người delegator
6
Chi phí
15.00%
#80
omega3
cosmosvaloper1s6t3wzx6mcv3pjg5fp2ddzplm3gj4pg6d330wg
Quyền vote , ATOM
245,002
0.14%
Những người delegator
7
Chi phí
20.00%
#81
lunamint
cosmosvaloper1ec3p6a75mqwkv33zt543n6cnxqwun37rr5xlqv
Quyền vote , ATOM
244,403
0.14%
Những người delegator
23
Chi phí
15.00%
#82
BlockMatrix 🚀
cosmosvaloper1n5pu2rtz4e2skaeatcmlexza7kheedzh8a2680
Quyền vote , ATOM
242,288
0.14%
Những người delegator
13
Chi phí
15.00%
#83
2nd only to Certus One in GoS: in3s.com
cosmosvaloper1rcp29q3hpd246n6qak7jluqep4v006cdsc2kkl
Quyền vote , ATOM
240,284
0.14%
Những người delegator
64
Chi phí
100.00%
#84
stake.zone
cosmosvaloper1lcwxu50rvvgf9v6jy6q5mrzyhlszwtjxhtscmp
Quyền vote , ATOM
233,549
0.13%
Những người delegator
151
Chi phí
0.00%
#85
firstblock
cosmosvaloper1s65zmn32zugl57ysj47s7vmfcek0rtd7he7wde
Quyền vote , ATOM
191,707
0.11%
Những người delegator
10
Chi phí
20.00%
#86
Wetez
cosmosvaloper1s05va5d09xlq3et8mapsesqh6r5lqy7mkhwshm
Quyền vote , ATOM
185,827
0.11%
Những người delegator
81
Chi phí
10.00%
#87
Stake Capital
cosmosvaloper1k9a0cs97vul8w2vwknlfmpez6prv8klv03lv3d
Quyền vote , ATOM
185,111
0.11%
Những người delegator
125
Chi phí
8.00%
#88
kochacolaj
cosmosvaloper1emaa7mwgpnpmc7yptm728ytp9quamsvu837nc0
Quyền vote , ATOM
184,877
0.11%
Những người delegator
7
Chi phí
100.00%
#89
nylira.net
cosmosvaloper13sduv92y3xdhy3rpmhakrc3v7t37e7ps9l0kpv
Quyền vote , ATOM
168,676
0.10%
Những người delegator
39
Chi phí
10.00%
#90
Stir
cosmosvaloper1d0aup392g3enru7eash83sedqclaxvp7fzh6gk
Quyền vote , ATOM
164,657
0.09%
Những người delegator
230
Chi phí
10.00%
#91
Castlenode
cosmosvaloper1qs8tnw2t8l6amtzvdemnnsq9dzk0ag0z52uzay
Quyền vote , ATOM
158,962
0.09%
Những người delegator
784
Chi phí
9.00%
#92
Umbrella ☔
cosmosvaloper1lktjhnzkpkz3ehrg8psvmwhafg56kfss3q3t8m
Quyền vote , ATOM
155,886
0.09%
Những người delegator
52
Chi phí
10.00%
#93
MathWallet麦子钱包
cosmosvaloper1x065cjlgejk2p2la0029akfvdy52gtq9mm58ta
Quyền vote , ATOM
140,106
0.08%
Những người delegator
24
Chi phí
10.00%
#94
Blockdaemon
cosmosvaloper10nzaaeh2kq28t3nqsh5m8kmyv90vx7ym5mpakx
Quyền vote , ATOM
131,192
0.07%
Những người delegator
16
Chi phí
10.00%
#95
Genesis Lab
cosmosvaloper1wdrypwex63geqswmcy5qynv4w3z3dyef2qmyna
Quyền vote , ATOM
127,876
0.07%
Những người delegator
75
Chi phí
7.00%
#96
Angel
cosmosvaloper1w0494h0l4mneaq7ajkrcjvn73m2n04l87j2nst
Quyền vote , ATOM
122,696
0.07%
Những người delegator
27
Chi phí
20.00%
#97
Bison Trails
cosmosvaloper1crqm3598z6qmyn2kkcl9dz7uqs4qdqnr6s8jdn
Quyền vote , ATOM
122,433
0.07%
Những người delegator
429
Chi phí
8.00%
#98
Atomic Wallet
cosmosvaloper1hjadhj9nqzpye2vkmkz4thahhd0z8dh3udhq74
Quyền vote , ATOM
118,151
0.07%
Những người delegator
1,413
Chi phí
10.00%
#99
HLT
cosmosvaloper1998928nfs697ep5d825y5jah0nq9zrtd00yyj7
Quyền vote , ATOM
115,194
0.07%
Những người delegator
6
Chi phí
10.00%
#100
1ED471CB34E3
cosmosvaloper1fypv7c7z3auv7w48qn76538w55jdk66xt5a3lk
Quyền vote , ATOM
109,771
0.06%
Những người delegator
3
Chi phí
10.00%
#101
Cosmic Validator
cosmosvaloper1de7qx00pz2j6gn9k88ntxxylelkazfk3g8fgh9
Quyền vote , ATOM
109,409
0.06%
Những người delegator
97
Chi phí
25.00%
#102
Cosmos Suisse
cosmosvaloper1p650epkdwj0jte6sjc3ep0n3wz6jc9ehh8jutg
Quyền vote , ATOM
105,475
0.06%
Những người delegator
187
Chi phí
50.00%
#103
DeFi Wallet
cosmosvaloper1keltez56g3zm9w8wr8gcmmulze48g2q3usuw8c
Quyền vote , ATOM
100,666
0.06%
Những người delegator
207
Chi phí
4.00%
#104
Bi23 Labs
cosmosvaloper1hvsdf03tl6w5pnfvfv5g8uphjd4wfw2h4gvnl7
Quyền vote , ATOM
100,611
0.06%
Những người delegator
28
Chi phí
50.00%
#105
🐡grant.fish
cosmosvaloper1xym2qygmr9vanpa0m7ndk3n0qxgey3ffzcyd5c
Quyền vote , ATOM
100,569
0.06%
Những người delegator
27
Chi phí
100.00%
#106
Newroad Network
cosmosvaloper1wp9jne5t3e4au7u8gfep90g59j0qdhpeqvlg7n
Quyền vote , ATOM
91,639
0.05%
Những người delegator
27
Chi phí
12.00%
#107
AUDIT.one
cosmosvaloper1udpsgkgyutgsglauk9vk9rs03a3skc62gup9ny
Quyền vote , ATOM
79,052
0.05%
Những người delegator
222
Chi phí
7.00%
#108
StarCluster
cosmosvaloper1ttfytaf43nkytzp8hkfjfgjc693ky4t3y2n2ku
Quyền vote , ATOM
67,992
0.04%
Những người delegator
15
Chi phí
15.00%
#109
天照☀
cosmosvaloper1dt93l3qgmhhlp97srjyqyendrgu9nx0suxtwe8
Quyền vote , ATOM
61,141
0.03%
Những người delegator
30
Chi phí
1.50%
#110
NEOPLY
cosmosvaloper142w8q2l0gxsfna72gq8t7e4ee4ul37e9htgtxx
Quyền vote , ATOM
50,002
0.03%
Những người delegator
2
Chi phí
100.00%
#111
Nodeasy.com
cosmosvaloper1mykn77lkynl8fkwvl9tqg369u0zajzzcdhkptq
Quyền vote , ATOM
45,290
0.03%
Những người delegator
20
Chi phí
10.00%
#112
blockscape
cosmosvaloper13x77yexvf6qexfjg9czp6jhpv7vpjdwwkyhe4p
Quyền vote , ATOM
43,188
0.02%
Những người delegator
19
Chi phí
10.00%
#113
Tessellated Geometry
cosmosvaloper1fun809ksxh87nzf88yashp9ynjz6xkscrtvzvw
Quyền vote , ATOM
39,386
0.02%
Những người delegator
56
Chi phí
1.00%
#114
UbikCapital(0%Commission)
cosmosvaloper1q6d3d089hg59x6gcx92uumx70s5y5wadklue8s
Quyền vote , ATOM
37,365
0.02%
Những người delegator
293
Chi phí
0.00%
#115
SNZPool
cosmosvaloper1s6x9fy4wc49wj9jx4jv6czredqsmp46h7vnk2q
Quyền vote , ATOM
30,015
0.02%
Những người delegator
13
Chi phí
10.00%
#116
MANTRA DAO
cosmosvaloper103agss48504gkk3la5xcg5kxplaf6ttnuv234h
Quyền vote , ATOM
29,531
0.02%
Những người delegator
27
Chi phí
10.00%
#117
Tavis Digital
cosmosvaloper10f9wkd6vdspac05djyfwfx0uxcqxapnqhnkcg8
Quyền vote , ATOM
27,812
0.02%
Những người delegator
7
Chi phí
10.00%
#118
IZ0
cosmosvaloper1eup5t8pp8jq354heck53qtama7vss9l354kh6r
Quyền vote , ATOM
27,473
0.02%
Những người delegator
52
Chi phí
1.00%
#119
Stargaze
cosmosvaloper1et77usu8q2hargvyusl4qzryev8x8t9wwqkxfs
Quyền vote , ATOM
26,814
0.02%
Những người delegator
27
Chi phí
10.00%
#120
Just-Mining
cosmosvaloper1wrx0x9m9ykdhw9sg04v7uljme53wuj03aa5d4f
Quyền vote , ATOM
23,805
0.01%
Những người delegator
3
Chi phí
100.00%
#121
DLINODES.COM
cosmosvaloper1k4mtqv0y964set0ayr8e09r54mpqs4xfw0ysew
Quyền vote , ATOM
21,447
0.01%
Những người delegator
6
Chi phí
10.00%
#122
0base.vc
cosmosvaloper1n3mhyp9fvcmuu8l0q8qvjy07x0rql8q46fe2xk
Quyền vote , ATOM
21,400
0.01%
Những người delegator
9
Chi phí
0.00%
#123
AirGap 🛡
cosmosvaloper1n3f5lm7xtlrp05z9ud2xk2cnvk2xnzkm2he6er
Quyền vote , ATOM
18,602
0.01%
Những người delegator
45
Chi phí
10.00%
#124
Dawns.World
cosmosvaloper1ktecz4dr56j9tsfh7nwg8s9suvhfu70qykhu5s
Quyền vote , ATOM
13,252
0.01%
Những người delegator
16
Chi phí
0.00%
#125
tokenweb.io
cosmosvaloper1kgquh04ffqvadekf6e47070gskm0s0h28cl7ht
Quyền vote , ATOM
11,789
0.01%
Những người delegator
12
Chi phí
10.00%
contact

Chúng tôi vui mừng khi thấy các dự án Blockchain tương tác với nhau trên Cosmos. Chúng tôi đã chứng minh năng lực của mình dưới vai trò validator bằng việc chiến thắng Game of Stakes. Stake.fish sẽ bổ sung nâng cao nền tảng kiến thức đã tích lũy để tiếp tục đóng vai trò một trong những node validator bảo mật và hiệu quả nhất trên Cosmos.

Stake token ATOM của bạn cùng chúng tôi.

Những câu hỏi thường gặp

Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi mà các thành viên trong cộng đồng stake.fish đã đưa ra. Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi khác xin mời liên hệ với chúng tôi.

contact

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến staking hoặc dịch vụ xác thực của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi. Stake.fish rất hân hạnh khi được trò chuyện với các bạn và giúp định hướng các thành viên trong cộng đồng về hệ sinh thái mới đầy thú vị này.

Liên Hệ