logo

Bảng xếp hạng các Validator trên Tezos

Kiểm tra khối lượng tổng quyền hạn mạng lưới đã ủy quyền cho lựa chọn validator - hay còn gọi là 1 baker trên Tezos của bạn. Ủng hộ qua việc tham gia các kênh mạng xã hội của validator đồng thời cập nhật thêm các thông tin chi tiết.

As of 2020-09-30, 13:33 UTC
#Tên cúa Validator
#1
Coinbase Custody
tz1irJKkXS2DBWkU1NnmFQx1c1L7pbGg4yhk
Lượng đã Stake,
82,140,534
12.21%
Những người delegator
126
Chi phí
25.00%
#2
Binance
tz1S8MNvuFEUsWgjHvi3AxibRBf388NhT1q2
Lượng đã Stake,
39,367,896
5.85%
Những người delegator
345
Chi phí
0.00%
#3
Kraken
tz1gfArv665EUkSg2ojMBzcbfwuPxAvqPvjo
Lượng đã Stake,
38,832,458
5.77%
Những người delegator
375
Chi phí
15.00%
#4
Foundation Baker 5
tz3NExpXn9aPNZPorRE4SdjJ2RGrfbJgMAaV
Lượng đã Stake,
22,524,532
3.35%
Những người delegator
12
Chi phí
#5
Foundation Baker 6
tz3UoffC7FG7zfpmvmjUmUeAaHvzdcUvAj6r
Lượng đã Stake,
22,524,335
3.35%
Những người delegator
6
Chi phí
#6
Foundation Baker 1
tz3RDC3Jdn4j15J7bBHZd29EUee9gVB1CxD9
Lượng đã Stake,
22,520,020
3.35%
Những người delegator
6
Chi phí
#7
Foundation Baker 4
tz3bTdwZinP8U1JmSweNzVKhmwafqWmFWRfk
Lượng đã Stake,
22,518,440
3.35%
Những người delegator
8
Chi phí
#8
Foundation Baker 3
tz3RB4aoyjov4KEVRbuhvQ1CKJgBJMWhaeB8
Lượng đã Stake,
22,515,852
3.35%
Những người delegator
6
Chi phí
#9
Foundation Baker 8
tz3VEZ4k6a4Wx42iyev6i2aVAptTRLEAivNN
Lượng đã Stake,
22,508,740
3.34%
Những người delegator
6
Chi phí
#10
Foundation Baker 7
tz3WMqdzXqRWXwyvj5Hp2H7QEepaUuS7vd9K
Lượng đã Stake,
22,500,132
3.34%
Những người delegator
6
Chi phí
#11
Foundation Baker 2
tz3bvNMQ95vfAYtG8193ymshqjSvmxiCUuR5
Lượng đã Stake,
22,459,883
3.34%
Những người delegator
6
Chi phí
#12
Cryptium Labs
tz1eEnQhbwf6trb8Q8mPb2RaPkNk2rN7BKi8
Lượng đã Stake,
21,431,198
3.18%
Những người delegator
2,436
Chi phí
10.00%
#13
Polychain Labs 2
tz2TSvNTh2epDMhZHrw73nV9piBX7kLZ9K9m
Lượng đã Stake,
16,887,514
2.51%
Những người delegator
32
Chi phí
#14
tz1NHJkUcjHwSGHviyrk2WzpXk2c9uYMKknD
Lượng đã Stake,
15,047,009
2.24%
Những người delegator
40
Chi phí
#15
stake.fish
tz2FCNBrERXtaTtNX6iimR1UJ5JSDxvdHM93
Lượng đã Stake,
12,463,079
1.85%
Những người delegator
1,961
Chi phí
8.00%
#16
Everstake
tz1aRoaRhSpRYvFdyvgWLL6TGyRoGF51wDjM
Lượng đã Stake,
11,345,910
1.69%
Những người delegator
9,649
Chi phí
5.00%
#17
P2P Validator
tz1P2Po7YM526ughEsRbY4oR9zaUPDZjxFrb
Lượng đã Stake,
11,306,031
1.68%
Những người delegator
1,655
Chi phí
9.95%
#18
Everstake Legacy
tz1MXFrtZoaXckE41bjUCSjAjAap3AFDSr3N
Lượng đã Stake,
10,820,157
1.61%
Những người delegator
2,448
Chi phí
10.00%
#19
PayTezos
tz1Ldzz6k1BHdhuKvAtMRX7h5kJSMHESMHLC
Lượng đã Stake,
10,761,604
1.60%
Những người delegator
888
Chi phí
10.00%
#20
Tezgate
tz1W5VkdB5s7ENMESVBtwyt9kyvLqPcUczRT
Lượng đã Stake,
8,291,337
1.23%
Những người delegator
1,113
Chi phí
#21
Staked
tz1RCFbB9GpALpsZtu6J58sb74dm8qe6XBzv
Lượng đã Stake,
8,274,738
1.23%
Những người delegator
760
Chi phí
10.00%
#22
Happy Tezos
tz1WCd2jm4uSt4vntk4vSuUWoZQGhLcDuR9q
Lượng đã Stake,
7,899,790
1.17%
Những người delegator
1,537
Chi phí
15.00%
#23
Tezzigator
tz3adcvQaKXTCg12zbninqo3q8ptKKtDFTLv
Lượng đã Stake,
7,581,582
1.13%
Những người delegator
799
Chi phí
10.00%
#24
Coinone
tz1SYq214SCBy9naR6cvycQsYcUGpBqQAE8d
Lượng đã Stake,
7,303,555
1.08%
Những người delegator
3
Chi phí
10.00%
#25
XTZ Master
tz1KfEsrtDaA1sX7vdM4qmEPWuSytuqCDp5j
Lượng đã Stake,
5,752,896
0.85%
Những người delegator
1,395
Chi phí
8.00%
#26
Tezos Capital Legacy
tz1TDSmoZXwVevLTEvKCTHWpomG76oC9S2fJ
Lượng đã Stake,
5,479,471
0.81%
Những người delegator
1,856
Chi phí
15.00%
#27
Baker-IL
tz1cYufsxHXJcvANhvS55h3aY32a9BAFB494
Lượng đã Stake,
5,213,786
0.77%
Những người delegator
585
Chi phí
#28
Bake’n’Rolls
tz1NortRftucvAkD1J58L32EhSVrQEWJCEnB
Lượng đã Stake,
5,020,686
0.75%
Những người delegator
1,771
Chi phí
9.00%
#29
ØCrypto Pool
tz1Vc9XAD7iphycJoRwE1Nxx5krB9C7XyBu5
Lượng đã Stake,
4,874,581
0.72%
Những người delegator
2
Chi phí
10.00%
#30
Melange
tz1PWCDnz783NNGGQjEFFsHtrcK5yBW4E2rm
Lượng đã Stake,
4,743,158
0.70%
Những người delegator
5,100
Chi phí
4.00%
#31
tz1LcuQHNVQEWP2fZjk1QYZGNrfLDwrT3SyZ
Lượng đã Stake,
4,491,137
0.67%
Những người delegator
78
Chi phí
#32
Flippin' tacos
tz1TzaNn7wSQSP5gYPXCnNzBCpyMiidCq1PX
Lượng đã Stake,
4,001,094
0.59%
Những người delegator
472
Chi phí
12.00%
#33
ProofofBake
tz3QCNyySViKHmeSr45kzDxzchys7NiXCWoa
Lượng đã Stake,
3,874,381
0.58%
Những người delegator
533
Chi phí
8.00%
#34
Tez-Baking
tz1LBEKXaxQbd5Gtzbc1ATCwc3pppu81aWGc
Lượng đã Stake,
3,782,230
0.56%
Những người delegator
369
Chi phí
4.90%
#35
Crypto Delegate
tz1Tnjaxk6tbAeC2TmMApPh8UsrEVQvhHvx5
Lượng đã Stake,
3,715,271
0.55%
Những người delegator
575
Chi phí
25.00%
#36
Bake Tz
tz1ei4WtWEMEJekSv8qDnu9PExG6Q8HgRGr3
Lượng đã Stake,
3,678,298
0.55%
Những người delegator
546
Chi phí
8.00%
#37
Blockpower
tz1LmaFsWRkjr7QMCx5PtV6xTUz3AmEpKQiF
Lượng đã Stake,
3,573,289
0.53%
Những người delegator
414
Chi phí
10.00%
#38
Lucid Mining
tz1VmiY38m3y95HqQLjMwqnMS7sdMfGomzKi
Lượng đã Stake,
3,490,313
0.52%
Những người delegator
885
Chi phí
15.00%
#39
Gate.io
tz1NpWrAyDL9k2Lmnyxcgr9xuJakbBxdq7FB
Lượng đã Stake,
3,460,893
0.51%
Những người delegator
10
Chi phí
33.00%
#40
PosDog
tz1VQnqCCqX4K5sP3FNkVSNKTdCAMJDd3E1n
Lượng đã Stake,
3,269,252
0.49%
Những người delegator
15
Chi phí
5.00%
#41
Tezos Vote
tz1bHzftcTKZMTZgLLtnrXydCm6UEqf4ivca
Lượng đã Stake,
3,109,963
0.46%
Những người delegator
1,721
Chi phí
10.00%
#42
tz1TRqbYbUf2GyrjErf3hBzgBJPzW8y36qEs
Lượng đã Stake,
3,063,304
0.45%
Những người delegator
2
Chi phí
#43
Tezos Panda
tz1PeZx7FXy7QRuMREGXGxeipb24RsMMzUNe
Lượng đã Stake,
2,950,819
0.44%
Những người delegator
500
Chi phí
10.00%
#44
888 XTZ
tz1WBfwbT66FC6BTLexc2BoyCCBM9LG7pnVW
Lượng đã Stake,
2,930,161
0.44%
Những người delegator
32
Chi phí
8.88%
#45
OKEx
tz1UuQ4HWDu3ALNRgAq94dX9MhqhQhnuY3gC
Lượng đã Stake,
2,711,057
0.40%
Những người delegator
2
Chi phí
20.00%
#46
Habanoz
tz1TRspM5SeZpaQUhzByXbEvqKF1vnCM2YTK
Lượng đã Stake,
2,359,359
0.35%
Những người delegator
7
Chi phí
#47
Money Every 3 Days Legacy
tz1NEKxGEHsFufk87CVZcrqWu8o22qh46GK6
Lượng đã Stake,
2,346,914
0.35%
Những người delegator
3,367
Chi phí
4.00%
#48
Hyperblocks
tz1VHFxUuBhwopxC9YC9gm5s2MHBHLyCtvN1
Lượng đã Stake,
2,320,394
0.34%
Những người delegator
22
Chi phí
15.00%
#49
Figment
tz1Scdr2HsZiQjc7bHMeBbmDRXYVvdhjJbBh
Lượng đã Stake,
2,304,521
0.34%
Những người delegator
1,817
Chi phí
8.00%
#50
StakeNow
tz1g8vkmcde6sWKaG2NN9WKzCkDM6Rziq194
Lượng đã Stake,
2,201,079
0.33%
Những người delegator
744
Chi phí
14.99%
#51
tz1Myd4Dm3jGqECiRzCaeXptqS3nfVwpN5Dr
Lượng đã Stake,
2,129,999
0.32%
Những người delegator
2
Chi phí
#52
Tez Baker
tz1Lhf4J9Qxoe3DZ2nfe8FGDnvVj7oKjnMY6
Lượng đã Stake,
2,051,048
0.30%
Những người delegator
664
Chi phí
9.00%
#53
Steak.and.Bake
tz1dNVDWPf3Q59SdJqnjdnu277iyvReiRS9M
Lượng đã Stake,
1,881,304
0.28%
Những người delegator
467
Chi phí
5.00%
#54
tz1TEc75UKXv4W5cwi14Na3NtqFD51yKQi7h
Lượng đã Stake,
1,875,944
0.28%
Những người delegator
3
Chi phí
#55
TezoSteam
tz1LLNkQK4UQV6QcFShiXJ2vT2ELw449MzAA
Lượng đã Stake,
1,672,992
0.25%
Những người delegator
1,820
Chi phí
25.00%
#56
tz1aW1vBxs6nEniJJxZFNtrMtwnKGgEQxo3P
Lượng đã Stake,
1,527,300
0.23%
Những người delegator
2
Chi phí
#57
Staking Team
tz1STeamwbp68THcny9zk3LsbG3H36DMvbRK
Lượng đã Stake,
1,520,800
0.23%
Những người delegator
1,233
Chi phí
9.90%
#58
tz1aXD7Jigrt3PBYSpHSg5Rr33SexMmmM5Ys
Lượng đã Stake,
1,418,939
0.21%
Những người delegator
111
Chi phí
#59
tz1Kt4P8BCaP93AEV4eA7gmpRryWt5hznjCP
Lượng đã Stake,
1,408,000
0.21%
Những người delegator
3
Chi phí
#60
TezosSEAsia
tz1R6Ej25VSerE3MkSoEEeBjKHCDTFbpKuSX
Lượng đã Stake,
1,356,715
0.20%
Những người delegator
16
Chi phí
9.50%
#61
tz1beersuEDv8Z7ngQ825xfbaJNS2EhXnyHR
Lượng đã Stake,
1,346,684
0.20%
Những người delegator
5
Chi phí
#62
tz1bsdrs36X5BTH83RHUBdUouKLJZK8d2oBa
Lượng đã Stake,
1,330,706
0.20%
Những người delegator
6
Chi phí
#63
tz1f3Re8iw6Pt3KMHAvyccHxDU3NuqL95axD
Lượng đã Stake,
1,314,884
0.19%
Những người delegator
29
Chi phí
#64
My Tezos Baking
tz1d6Fx42mYgVFnHUW8T8A7WBfJ6nD9pVok8
Lượng đã Stake,
1,305,901
0.19%
Những người delegator
457
Chi phí
14.00%
#65
Tezocracy
tz1TaLYBeGZD3yKVHQGBM857CcNnFFNceLYh
Lượng đã Stake,
1,297,652
0.19%
Những người delegator
363
Chi phí
10.00%
#66
Tz Node
tz1Vd1rXpV8hTHbFXCXN3c3qzCsgcU5BZw1e
Lượng đã Stake,
1,285,611
0.19%
Những người delegator
1,316
Chi phí
5.00%
#67
Staking Facilities
tz1WpeqFaBG9Jm73Dmgqamy8eF8NWLz9JCoY
Lượng đã Stake,
1,262,790
0.19%
Những người delegator
406
Chi phí
12.50%
#68
Tezmania
tz1MQJPGNMijnXnVoBENFz9rUhaPt3S7rWoz
Lượng đã Stake,
1,103,367
0.16%
Những người delegator
179
Chi phí
7.00%
#69
tz1NMdMmWZN8QPB8pY4ddncACDg1cHi1xD2e
Lượng đã Stake,
1,099,924
0.16%
Những người delegator
5
Chi phí
#70
Tezry
tz1UJvHTgpVzcKWhTazGxVcn5wsHru5Gietg
Lượng đã Stake,
1,097,967
0.16%
Những người delegator
72
Chi phí
7.50%
#71
Tezos Boutique
tz1Z2jXfEXL7dXhs6bsLmyLFLfmAkXBzA9WE
Lượng đã Stake,
1,022,000
0.15%
Những người delegator
608
Chi phí
#72
KuCoin
tz1awXW7wuXy21c66vBudMXQVAPgRnqqwgTH
Lượng đã Stake,
1,007,460
0.15%
Những người delegator
45
Chi phí
50.00%
#73
Tz Bakery
tz1cX93Q3KsiTADpCC4f12TBvAmS5tw7CW19
Lượng đã Stake,
1,000,493
0.15%
Những người delegator
274
Chi phí
10.00%
#74
goTezos
tz1SUgyRB8T5jXgXAwS33pgRHAKrafyg87Yc
Lượng đã Stake,
999,796
0.15%
Những người delegator
106
Chi phí
#75
tz1NSDFKuRyzHxpfG1AMkyCwEiZ52cbR2mRW
Lượng đã Stake,
998,796
0.15%
Những người delegator
1
Chi phí
#76
Tezos.nu
tz1fb7c66UwePkkfDXz4ajFaBP9hVNLdS7JJ
Lượng đã Stake,
989,593
0.15%
Những người delegator
52
Chi phí
7.00%
#77
tz1XfAjZyaLdceHnZxbMYop7g7kWKPut4PR7
Lượng đã Stake,
987,609
0.15%
Những người delegator
95
Chi phí
#78
tz1Xsrfv6hn86fp88YfRs6xcKwt2nTqxVZYM
Lượng đã Stake,
967,230
0.14%
Những người delegator
1
Chi phí
#79
Tezos Tacos
tz1bkKTY9Y3rTsHbpr2fbGUCRm736LLquQfM
Lượng đã Stake,
954,095
0.14%
Những người delegator
148
Chi phí
10.00%
#80
tz1PyxsQ7xVTa5J7gtBeT7pST5Zi5nk5GSjg
Lượng đã Stake,
949,276
0.14%
Những người delegator
3
Chi phí
#81
tz1UMCB2AHSTwG7YcGNr31CqYCtGN873royv
Lượng đã Stake,
923,820
0.14%
Những người delegator
5
Chi phí
#82
Baking Tacos
tz1RV1MBbZMR68tacosb7Mwj6LkbPSUS1er1
Lượng đã Stake,
871,060
0.13%
Những người delegator
699
Chi phí
8.00%
#83
Hayek Lab
tz1SohptP53wDPZhzTWzDUFAUcWF6DMBpaJV
Lượng đã Stake,
848,763
0.13%
Những người delegator
253
Chi phí
15.00%
#84
Tezos Wake n' Bake
tz1WctSwL49BZtdWAQ75NY6vr4xsAx6oKdah
Lượng đã Stake,
826,303
0.12%
Những người delegator
146
Chi phí
7.70%
#85
tz1RQhNh7iB9CZA7i3ifTWNwiGYVffponfbB
Lượng đã Stake,
816,722
0.12%
Những người delegator
1
Chi phí
#86
tz1iPHM2Xx2hwmzcr1EG1zzrV6oKafVoA91m
Lượng đã Stake,
814,518
0.12%
Những người delegator
2
Chi phí
#87
tz1dwu9aYb7CRNq4Y2zAjipdjFuSVKhHS8vA
Lượng đã Stake,
806,778
0.12%
Những người delegator
0
Chi phí
#88
Fresh Tezos
tz1QLXqnfN51dkjeghXvKHkJfhvGiM5gK4tc
Lượng đã Stake,
798,846
0.12%
Những người delegator
406
Chi phí
10.00%
#89
Shake 'n Bake
tz1V4qCyvPKZ5UeqdH14HN42rxvNPQfc9UZg
Lượng đã Stake,
771,392
0.11%
Những người delegator
458
Chi phí
10.00%
#90
Tezos Istanbul
tz1Vm5cfHncKGBo7YvZfHc4mmudY4qpWzvSB
Lượng đã Stake,
760,574
0.11%
Những người delegator
238
Chi phí
10.00%
#91
Tezos Hot Bakery
tz1bLwpPfr3xqy1gWBF4sGvv8bLJyPHR11kx
Lượng đã Stake,
759,209
0.11%
Những người delegator
348
Chi phí
10.00%
#92
Ateza
tz1ZcTRk5uxD86EFEn1vvNffWWqJy7q5eVhc
Lượng đã Stake,
726,072
0.11%
Những người delegator
282
Chi phí
0.00%
#93
XTZ Antipodes
tz1TcH4Nb3aHNDJ7CGZhU7jgAK1BkSP4Lxds
Lượng đã Stake,
702,587
0.10%
Những người delegator
141
Chi phí
8.00%
#94
Tezos Mars
tz1S1Aew75hMrPUymqenKfHo8FspppXKpW7h
Lượng đã Stake,
698,117
0.10%
Những người delegator
300
Chi phí
5.00%
#95
Coinhouse
tz1dbfppLAAxXZNtf2SDps7rch3qfUznKSoK
Lượng đã Stake,
697,964
0.10%
Những người delegator
707
Chi phí
8.00%
#96
Tezzigator Legacy
tz1iZEKy4LaAjnTmn2RuGDf2iqdAQKnRi8kY
Lượng đã Stake,
695,860
0.10%
Những người delegator
310
Chi phí
10.00%
#97
tz1U2ufqFdVkN2RdYormwHtgm3ityYY1uqft
Lượng đã Stake,
692,007
0.10%
Những người delegator
0
Chi phí
#98
Polychain Labs
tz1Yju7jmmsaUiG9qQLoYv35v5pHgnWoLWbt
Lượng đã Stake,
667,695
0.10%
Những người delegator
7
Chi phí
#99
TZ Bake
tz1Zhv3RkfU2pHrmaiDyxp7kFZpZrUCu1CiF
Lượng đã Stake,
649,762
0.10%
Những người delegator
293
Chi phí
14.00%
#100
Tez Baguette
tz1YhNsiRRU8aHNGg7NK3uuP6UDAyacJernB
Lượng đã Stake,
648,451
0.10%
Những người delegator
118
Chi phí
8.00%
contact

Tezos là một nền tảng cho hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung, cung cấp quy trình quản trị. Đây là lí do vì sao chúng tôi gọi nó là blockchain "tự điều chỉnh" vì các bên liên quan có thể bỏ phiếu về cách phát triển Tezos. Chúng tôi sẽ đóng góp vào cộng đồng Tezos bằng cách cung cấp baker cũng như kiến thức của chúng tôi tích luỹ được từ các cơ chế PoS khác.

Stake your XTZ tokens with us.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi mà các thành viên trong cộng đồng stake.fish đã đưa ra. Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi khác xin mời liên hệ với chúng tôi.

contact

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến staking hoặc dịch vụ xác thực của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi. Stake.fish rất hân hạnh khi được trò chuyện với các bạn và giúp định hướng các thành viên trong cộng đồng về hệ sinh thái mới đầy thú vị này.

Liên Hệ